Dit document beschrijft de dataspecificatie en objectencatalogus van het Informatiemodel Natuur (IMNa), versie 7.0 januari 2023. IMNa is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].

In tegenstelling tot wat er in de vorige alinea staat is dit de definitieve versie van het informatiemodel v7.0. De alinea over de werkversie is automatisch gegenereerd en zal nog verwijderd worden. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. Vragen en opmerkingen bij deze versie kunt u sturen naar imna@bij12.nl.

Inleiding

Dit document beschrijft de dataspecificatie en objectencatalogus van het Informatiemodel Natuur (IMNa).
IMNa is een standaard voor uniforme, digitale gegevensuitwisseling in de natuurketen. Het IMNa beschrijft op een gestructureerde manier hoe natuurgegevens samenhangen, waaraan de uitwisseling van deze gegevens moet voldoen en welke definities gelden.

Het IMNa is ontwikkeld bij de invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in 2010 en wordt beheerd door BIJ12. De provincies hebben gezamenlijk, in afstemming met terreinbeheerders, instrumenten ontwikkeld voor landelijke uniformiteit en eenduidigheid van het SNL en een effectieve en efficiënte uitvoering ervan. IMNa is een van deze instrumenten.

Het IMNa ondersteunt de gegevensuitwisseling voor de hele natuurbeleidscyclus van de provincies en hun ketenpartners: verwerving, inrichting, beheer, monitoring van en verantwoording over natuur. Doordat provincies en ketenpartners werken met IMNa, hanteren zij één gemeenschappelijk kader voor het digitaal uitwisselen van natuurgegevens. Dit zorgt onder andere voor kwalitatief betere, betrouwbare en (landelijk) optelbare gegevens en lagere kosten en een efficiëntere werkwijze, doordat er minder interpretatieverschillen zullen zijn.

De objectencatalogus van IMNa geeft een overzicht van alle objecten die in IMNa voorkomen met bijbehorende attributen, definities en (topologische) constraints.

De dataspecificatie en objectencatalogus vormen samen met de factsheet en de validaties de basisdocumentatie van IMNa. Zie www.bij12.nl/imna

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het informatiemodel en het gebruik van het temporeel model. In hoofdstuk 3 worden de productmodellen Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, Natuurkwaliteit en Vegetatie & Habitats beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de objectencatalogus weer van de productmodellen Natuurbeheer en Natuurontwikkeling en de voor dit model relevante selectie uit NEN3610. Hoofdstuk 4 bevat de conceptversie van de objectencatalogus voor Natuurkwaliteit en Vegetatie en Habitats. Hoofdstuk 5 bevat de uitbreidbare codelijsten. Bijlage 1 bevat een overzicht van veelgebruikte afkortingen in dit document.

Opbouw informatie objectklassen en attributen

In het hoofdstuk 4 zijn generieke attributen en per productmodel de verschillende objectklassen en hun specifieke attributen nader toegelicht. Bij elke objectklasse is een tabel opgenomen waarin de definitie en andere klasse informatie wordt gegeven. De tabel heeft de volgende indeling:

Objectklasse
 Definitie:Definitie van de klasse
Toelichting:Omschrijving en/of toelichting van de klasse
Subtype van:De klasse is een subtype van deze klasse
 Stereotypes:Stereotype van het attribuut
Herkomst:Externe herkomst of bron van de definitie, indien van toepassing

Attribuut: naam van het attribuut

 

Type:

Definitie:

Datatype van het attribuut (zoals CharacterString of Timestamp)

Definitie van het attribuut

Toelichting:Toelichting en/of omschrijving van het attribuut
 Multipliciteit:Zie uitleg hieronder 
 Stereotypes:Stereotype van het attribuut
Herkomst:Externe herkomst of bron van de definitie, indien van toepassing
Codelijst:Van toepassing zijnde codelijst met waarden voor dit attribuut

Voor de multipliciteit van attributen komen de volgende mogelijkheden voor:

Beschrijving van het informatiemodel

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk ingegaan op de opbouw van het informatiemodel. Paragraaf 2.1 beschrijft de algemene concepten van het informatiemodel zoals het format dat gebruikt wordt om het model te beschrijven. Paragraaf 2.2 richt zich op hoe het temporeel model uit NEN3610 gehanteerd wordt en wat dit betekent voor het gebruik van IMNa-ID’s.

IMNa en klassen uit NEN3610:2011

De klasse GeoObject is afkomstig van het Basismodel model Geo-Informatie (NEN 3610: 2011) waarmee de aansluiting met andere ruimtelijke modellen is gewaarborgd. Daarnaast zijn de volgende klassen overgenomen uit het NEN3610:2011: FunctioneelGebied, RegistratiefGebied, Terrein en het datatype NEN3610ID.

Alleen de attributen die voor IMNa van toepassing zijn, zijn overgenomen uit de klasse GeoObject.

Voor de overzichtelijkheid van het UML klassediagram zijn niet alle relaties naar de GeoObject klassen door middel van lijnen ingetekend. Als een klasse in het informatiemodel een relatie heeft met het GeoObject, is in deze klasse rechtsboven een verwijzing opgenomen naar RegistratiefGebied, FunctioneelGebied of Terrein.

GeoObject klasse uit IMNa

Identificatie van geo-objecten

Ieder object in een klasse van het type featuretype heeft per definitie een unieke identificatie. Als de klasse echter een GeoObject is, dan is het verplicht om deze een unieke identificatie uit het GeoObject klasse mee te geven. Van ieder IMNa -GeoObject wordt een unieke Identificatie verwacht. De identificatie is als volgt opgebouwd:

 • Het IMNa-ID bestaat uit de samenvoeging van de namespace “NL.IMNa” en een lokaalID. Het lokaalID is opgebouwd uit een “bronhoudercode” en een “ID”. In dit geval heeft iedere bronhouder binnen het productmodel een unieke code en kan deze het object een ID naar wens geven, bijvoorbeeld een die overeenkomt met het ID zoals gebruikt binnen de eigen organisatie. De voorwaarde is wel dat de ID’s binnen een bronhouderregistratie uniek is! Het volledige IMNa-ID is dan: NL.IMNa.{bronhoudercode}.{ID}

Afhankelijk van het productmodel kan één van beide manieren gekozen worden. Deze identificatie mag niet veranderen gedurende de levensduur van het object zodat het altijd mogelijk is om via het NEN360ID het originele object terug te kunnen vinden. Iedere bronhouder is zelf verantwoordelijk voor het bepalen en vastleggen van deze ID’s.

Temporeel model

In IMNa wordt gebruik gemaakt van de materiële levensduur en materiële historie uit NEN3610 om de historie van een object vast te leggen. Het is mogelijk om van een object zowel de materiële historie als de materiële levensduur vast te leggen. Hieronder worden beide begrippen toegelicht en aan de hand van een voorbeeld uitgewerkt.

Materiële Levensduur

De materiële levensduur van een object begint bij het eerste voorkomen van dat object in de werkelijkheid en eindigt wanneer het object niet meer geldig is in de werkelijkheid.

Om de materiële levensduur van een object vast te leggen, worden er twee attributen toegevoegd aan de bijbehorende klasse: de attributen beginTijd en eindTijd. Als een nieuw object ontstaat bij een bronhouder wordt een nieuw object gecreëerd, met een uniek IMNa-ID en een beginTijd. Een niet ingevulde eindTijd betekent dat het object nog bestaat in de werkelijkheid. Deze attributen geven aan gedurende welke periode het object in de werkelijkheid heeft bestaan.

Binnen IMNa betekent dit dat wijzigingen op attributen van objecten waarbij sprake is van materiële levensduur geen invloed hebben op het bestaande object. Het IMNa-ID blijft daarbij behouden en het attribuut ‘eindTijd’ blijft leeg in geval van een attribuutswijziging. Het attribuut ‘eindTijd’ wordt pas gevuld als het object niet meer bestaat in de werkelijkheid.

Of van een object de Materiële levensduur wordt bijgehouden, is te herkennen aan de aanwezigheid van de beschreven attributen in de bijbehorende klasse. Deze attributen zijn gekenmerkt met het stereotype «materieleLevensduur».

Materiële Historie

Materiële historie beschrijft veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid. Om de materiële historie van een object vast te leggen, worden er twee attributen toegevoegd aan de bijbehorende klasse: de attributen beginGeldigheid en eindGeldigheid. Als een nieuw object ontstaat bij een bronhouder wordt een nieuw object gecreëerd, met een uniek IMNa-ID en een beginGeldigheid. Een niet ingevulde eindGeldigheid betekent dat deze versie van het object nog geldig is in de werkelijkheid. Deze attributen geven samen aan op welke periode in de werkelijkheid deze versie van het object betrekking heeft.

Binnen IMNa betekent dit dat wijzigingen op attributen van objecten waarbij sprake is van materiële historie zorgen voor een nieuwe versie van een bestaand object. Het IMNa-ID blijft daarbij behouden. De oude versie van het object krijgt een gevulde ‘eindGeldigheid’ en de nieuwe versie krijgt diezelfde tijd ingevuld als ‘beginGeldigheid’.

Of van een object de Materiële historie wordt bijgehouden is te herkennen aan de aanwezigheid van de beschreven attributen in de bijbehorende klasse. Deze attributen zijn gekenmerkt met het stereotype «materieleHistorie».

Uitgewerkt voorbeeld

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt aan de hand van de bouw, verbouw en het afbreken van een huis en hoe dit in de administratie is verwerkt. Aangegeven is het ontstaan en verdwijnen van het object voor de Materiële Levensduur, maar ook de verschillende instanties van het object voor Materiële Historie. In de voorbeeld leveringen wordt zowel Materiële Levensduur als Materiële Historie bijgehouden, te herkennen aan de attributen omtrent beginTijd/eindTijd en beginGeldigheid/eindGeldigheid.

Voorbeeld temporeel model

Bepaling ‘nieuw object’ of ‘nieuwe versie van een object’

Of iets een nieuw object óf een nieuwe versie van een bestaand object is, is van belang bij het afhandelen van de regels behorende bij materiële levensduur en materiële historie. Enkele van de vuistregels om dit te bepalen verschillen per productmodel. Hieronder worden verschillende wijzigingen besproken en of zij binnen IMNa leiden tot een nieuw object of een nieuwe versie van een object.

Productmodel Natuurbeheer

Binnen het productmodel natuurbeheer wordt de materiële historie toegepast. Deze materiële historie wordt door BIJ12 technisch afgeleid uit de aangeleverde materiële levensduur. Dit betekent dat wijzigingen op attributen leiden tot een nieuwe versie van een bestaand object. Dit geldt ook voor een wijziging aan de geometrie. Specifieke toepassingen binnen dit productmodel:

 1. Wanneer de geometrie wordt opgeknipt of samengevoegd, dan wordt dit gezien als dat het huidige object ophoudt te bestaan in de werkelijkheid en ontstaat er een nieuw object. Van het oude object wordt de eindTijd aangeleverd en een nieuw object met een nieuw IMNa-ID wordt aangemaakt.

 2. Wanneer een dossier of waarneming niet meer gebruikt mag worden, dan wordt dit gezien als een object dat niet langer bestaat in de werkelijkheid. De eindTijd wordt gevuld en de status van het object wordt gewijzigd in ‘ongeldig’ (In het geval van Dossier).

Productmodel Natuurontwikkeling

Binnen het productmodel natuurontwikkeling wordt de materiële levensduur toegepast. Dit betekent dat wijzigingen op attributen geen invloed hebben op het IMNa-ID of de eindTijd van het object. Dit geldt ook voor een wijziging (groter of kleiner worden) aan de geometrie. Het object blijft bestaan in de werkelijkheid. Specifieke toepassingen binnen dit productmodel:

 1. Wanneer de geometrie wordt opgeknipt of gesplitst, dan wordt het grootste vlak gezien als het bestaande object, dat zijn IMNa-ID en beginTijd behoudt. Daarnaast ontstaan één of meerdere nieuwe vlakken (objecten) met nieuwe IMNa-ID’s en begintijden. De datum van de wijziging zal worden ingevoerd als beginTijd.

 2. Wanneer twee objecten worden samengevoegd, dan wordt dit gezien als dat de huidige objecten ophouden te bestaan in de werkelijkheid en dan ontstaat er een nieuw object. Van de oude objecten wordt de eindTijd gevuld en een nieuw object met een nieuw IMNa-ID wordt aangemaakt. De datum van de wijziging zal worden ingevoerd als beginTijd.

Productmodel Natuurkwaliteit

Binnen het productmodel Natuurkwaliteit wordt zowel de materiële levensduur als de materiële historie toegepast. Dit betekent dat het afhangt van de klasse of wijzigingen op attributen wel of geen invloed hebben op het IMNa-ID en de eindTijd of eindGeldigheid van het object. Specifieke toepassingen binnen dit productmodel:

 1. Wanneer een dossier of waarneming niet meer gebruikt mag worden, dan wordt dit gezien als een object dat niet langer bestaat in de werkelijkheid. De eindTijd wordt gevuld.

 2. Een wijziging aan de geometrie van een object in een klasse met materiële historie zal leiden tot een nieuwe versie van het object. Dit is nu alleen van toepassing op de klasse BeoordelingsGebied.

Productmodel Vegetatie en Habitat

Binnen het productmodel Vegetatie en Habitat wordt zowel de materiële levensduur als de materiële historie toegepast. Dit betekent dat het afhangt van de klasse of wijzigingen op attributen wel of geen invloed hebben op het IMNa-ID en de eindTijd of eindGeldigheid van het object. Specifieke toepassingen binnen dit productmodel voor klassen met de toepassing van materiële levensduur:

 1. Wanneer de gegevens uit de Package of Opname niet meer gebruikt mogen worden, dan wordt dit gezien als een object dat niet langer bestaat in de werkelijkheid. De eindTijd wordt gevuld.

 2. Een wijziging op een bestaande Package of Opname wordt gezien als een nieuw object. Deze ontvangt dus een nieuw IMNa-ID en een beginTijd. Het oude object, de ongeldige Package of Opname, wordt voorzien van een eindtijd.

IMNa productmodellen

Het IMNa is de overkoepelende naam van vier productmodellen, die zijn gekoppeld aan verschillende onderwerpen/ processen in de natuurketen waarbij digitale gegevensuitwisseling plaatsvindt:

Het IMNa is modulair opgebouwd, waardoor het goed beheersbaar is. De vier productmodellen hebben ieder hun eigen dynamiek, maar kunnen niet los van elkaar worden gezien. De productmodellen zijn allemaal onderdeel van de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus binnen het SNL en de Natura 2000-opgave. Daarom worden zoveel mogelijk generieke IMNa-objecten en definities gebruikt. Bij het opstellen en het beheer van de productmodellen wordt altijd integraal gekeken naar eventuele overlap met en afhankelijkheid van de andere productmodellen. De productmodellen zijn hieronder afzonderlijk beschreven.

Natuurbeheer

Figuur 3 geeft een overzicht van het UML-diagram van het productmodel natuurbeheer. Het productmodel natuurbeheer geeft een overzicht van de gegevens die de inhoud van het natuurbeheerplan en de beschikkingenkaart beschrijft.

IMNa productmodel Natuurbeheer

In het natuurbeheerplan beschrijft de provincie de ligging van het huidige natuurbeheer en de ambitie voor de natuur in Nederland. Een natuurbeheerplan kan opgedeeld worden in ‘Deelgebieden’. Een natuurbeheerplan bestaat minimaal uit de onderdelen: ‘BeheerGebied’, ‘BeheerGebiedAmbitie’ en ‘ZoekGebiedAgrarisch’ en kan worden uitgebreid met ‘ZoekGebiedWater’, ‘ZoekGebiedKlimaat’ en ‘DeelGebied’.

De klasse ‘Beheergebied’ geeft een overzicht van de ligging en typering van de huidige natuur in Nederland, onderverdeeld naar beheertypen conform de Index Natuur en Landschap. De ambitiekaart beschrijft de ambitie (gewenste situatie) voor de natuur(kwaliteit) in Nederland, ook per beheertype.

De klassen ‘ZoekGebiedAgrarisch’, ‘ZoekGebiedWater’ en ‘ZoekGebiedKlimaat’ zijn zoekgebieden waarin met ruimere begrenzingen wordt aangegeven waar subsidie voor respectievelijk agrarisch natuurbeheer en agrarisch waterbeheer aangevraagd kan worden.

De beschikkingenkaart beschrijft alle met (agrarische) natuursubsidie beschikte percelen. De beschikkingenkaart is de bron waarmee RVO de cumulatiecontroles uitvoert om na te gaan of er niet onterecht dubbel natuursubsidie wordt uitgekeerd op hetzelfde perceel. De beschikkingenkaart kan ook als bron worden gebruikt voor de kaartlaag ‘GebiedNatuur’ (vlakken met SNL-beheercontract), een deel van de VRN-rapportages.

Zie voor gedetailleerde informatie over het aanleveren van natuurbeheerplannen het vigerende gegevensleveringsprotocol (GLP).

Natuurontwikkeling

Figuur 4 geeft een overzicht van de klassen en hun onderlinge relaties van het productmodel natuurontwikkeling. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages natuur (VRN) die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft.

De kern van het productmodel natuurontwikkeling bestaat uit 3 klassen: “GebiedVerwerving”, “GebiedInrichting” en “GebiedNatuur”. Daarnaast zijn de klassen “ResterendeInrichtingsAmbitie” en “NatuurNetwerkNederland” opgenomen.

GebiedVerwerving geeft een overzicht van de begrenzing van de voor natuur blijvend beschikbare grond, GebiedInrichting voor de ingerichte percelen en GebiedNatuur voor de in beheer zijnde percelen (met of zonder contract).

IMNa productmodel Natuurontwikkeling

Via de Voortgangsrapportage Natuur rapporteren de provincies over de natuurrealisatie in Nederland binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN).

Natuurkwaliteit

Figuur 5 geeft een overzicht van de klassen en hun onderlinge relaties voor het productmodel natuurkwaliteit.

Het productmodel natuurkwaliteit beschrijft de informatie en de samenhang tussen deze informatie voor het rapporteren over de natuurkwaliteit van een bepaald gebied in het kader van SNL-monitoring. Voor het beschrijven van de klassen en attributen van dit productmodel verdelen we het model in de volgende categorieën die in de komende paragrafen verder worden uitgewerkt:

IMNa productmodel Natuurkwaliteit

Dossier en beoordelingsresultaat

De natuurkwaliteit wordt bepaald in een vooraf gedefinieerd ‘Beoordelingsgebied’ op basis van een kaart met beheertypen (bijvoorbeeld de beheertypekaart uit het natuurbeheerplan). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een formeel en een niet-formeel beoordelingsgebied.

De klasse ‘Dossier’ is een verzamelklasse waarin alle beoordelingen worden verzameld alsmede metadata over de beoordeling zelf zoals eigenaar, naam en toelichting. Het is ook mogelijk om aanvullende documentatie toe te voegen aan het dossier zoals een rapportage van het groenbureau. De klasse ‘Dossier’ bestaat uit één of meerdere BeheerTypeBeoordelingen waarin de afzonderlijke beoordelingen per beheertype per kwaliteitsindicator zijn opgenomen. Zie Figuur 6 voor een uitsnede van het model dat de beoordelingsresultaten per gebied beschrijft.

IMNa productmodel natuurkwaliteit - Beoordelingsresultaat per beheertype per gebied

Beoordelingsresultaat per indicator

In het dossier komen uiteindelijk de kwaliteitsbeoordelingen van een beoordelingsgebied per indicator terecht. De modellering van de beoordeling per indicator is in Figuur 7 te raadplegen.

IMNa productmodel Natuurkwaliteit – Beoordelingsresultaten per aspect

De klasse ‘BeoordelingIndicator’ bestaat uit vijf subklassen die ieder de beoordeling (scores) van de kwaliteitsindicatoren beschrijven. De kwaliteitsindicatoren zijn: ‘flora en fauna’, ‘natuurlijkheid, ‘ruimtelijke condities’, ‘standplaatsfactoren’ en ‘structuurelementen’. De beoordeling van een kwaliteitsindicator is gebaseerd op kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn feitelijk waargenomen, gemeten of inschatte grootheden. Deze ‘KwalificerendeKenmerken’ verschillen per ‘kwaliteitsaspect’ (zie Figuur 8).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen berekende kwalificerende kenmerken en kenmerken bepaald door experts. Het kan voorkomen dat bepaalde kenmerken niet berekend kunnen worden of dat de uitkomsten van een berekening niet realistisch zijn. In IMNa is het mogelijk om zowel de berekende waarden als de expertwaarden uit te wisselen.

Om de kwalificerende kenmerken van een indicator te bepalen, zijn ook tussenresultaten nodig. Deze tussenresultaten zijn ook gemodelleerd in IMNa, omdat deze relevant zijn voor de interpretatie van de beoordelingsscores. Bijvoorbeeld: voor het kwalificerende kenmerk ‘aantal kenmerkende soortgroepen’ voor het de indicator ‘flora-en fauna’ is het ook relevant te weten welke soortgroepen dan gevonden zijn in een gebied. Deze informatie is terug te vinden in de klasse ‘tussenresultatenFloraEnFauna’.

Voor de indicator ‘flora en fauna’ zijn er enkele uitzonderingssituaties bekend. Dit betreft beheertypen waarvan de kwalificerende kenmerken voor de beoordeling afwijkt van de standaard kenmerken. Deze kenmerken zijn gemodelleerd in de klasse ‘AfwijkendKwalificerendKenmerkFloraEnFauna’.

IMNa productmodel natuurkwaliteit - kwalificerende kenmerken en tussenresultaten

Maatlat

De klasse “Beoordelingscriterium” (Figuur 9) beschrijft maatlatten (criteria) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd. De klasse “Beoordelingscriterium” bestaat uit vier subklassen waarin voor ieder kwaliteitsindicator de eisen worden uitgewisseld waaraan een indicator moet voldoen om een bepaalde beoordeling (Hoog, midden, laag) te krijgen.

IMNa productmodel natuurkwaliteit – Maatlat

Waarnemingen

De tussenresultaten van de kwalificerende kenmerken ‘flora-en fauna’ en ‘standplaatsfactoren’ worden bepaald aan de hand van waarnemingen. Deze waarnemingen zijn voor de volledigheid ook opgenomen in IMNa, omdat deze ook worden uitgewisseld. In Figuur 10 zijn deze klassen opgenomen.

IMNa productmodel natuurkwaliteit - Waarnemingen

Monitoringsplan

Het Monitoringsprogramma stelt kaders voor Monitoringsplannen (zie Figuur 11). Een Monitoringsplan bestaat uit één of meerdere Monitoringsactiviteiten waarvoor ook een geometrie en ligging vastgelegd wordt. In het monitoringsplan wordt beschreven hoe, wat en wanneer men in een gebied onder andere de natuurkwaliteit gaat monitoren.

IMNa productmodel Natuurkwaliteit – Monitoringsplan

Vegetatie en Habitats

Vegetatie- en habitatgegevens zijn een onmisbare schakel bij de monitoring van natuurgebieden conform de SNL-kwaliteitsmethodiek, binnen Natura2000 ten behoeve van het opstellen van natuurbeheerplannen en bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Een goede standaardisering van de gegevens moet leiden tot een betere bruikbaarheid, optelbaarheid, efficientere inwinning en het kunnen aansluiten op analyse-applicaties.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft de sector drie IMNa standaarden ontwikkeld voor gestructureerde uitwisseling:

Een Package is het transportmiddel om alle bij elkaar horende, ingewonnen en soms zelfs geïnterpreteerde gegevens in samenhang gestructureerd vast te leggen en uit te wisselen.

VegetatieKarteringPackage

Het VegetatieKarteringPackage is bedoeld voor het uitwisselen van vegetatiegegevens. De eindgebruikers zijn aanleverende terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Defensie en afnemende organisatie zoals provincies, onderzoeksinstituten, rijk en dezelfde terreinbeheerders.

Een vegetatiekarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over vegetatie die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook vegetatiekaart of vegetatiekartering wordt genoemd.

Conceptueel model VegetatieKarteringPackage

HabitatTypePackage

Een HabitatTypePackage is bedoeld om Habitatkaarten gestructureerd uit te wisselen. Directe gebruikers zijn de voortouwnemers (of diens opdrachtnemers) en provincies, groene vergunningenverleners, maar ook afnemende systemen zoals het rekeninstrument Aerius.

Een habitattypepackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over een habitat die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook habitattypenkaart of habitatkartering wordt genoemd.

Conceptueel model Habitatpackage

StructuurKarteringPackage

Een StructuurKarteringPackage is bedoeld om Structuurkaarten gestructureerd uit te wisselen. Structuurkaarten worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de natuurkwaliteit in het kader van het SNL. Structuurobjecten beschrijven de structuur over meerdere vegetatievlakken heen en zijn daarom opgenomen in een aparte package. Een structuurkarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over structuur die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook structuurkartering wordt genoemd.

Conceptueel model StructuurKarteringPackage

Vegetatie- en habitatgegevens zijn een onmisbare schakel bij de monitoring van natuurgebieden. Monitoring is een belangrijk aspect binnen de SNL kwaliteitsmethodiek, binnen Natura2000 ten behoeve van het opstellen van Natura2000 beheerplannen en bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Een goede standaardisering van de gegevens moet leiden tot een betere bruikbaarheid, optelbaarheid, efficientere inwinning en het kunnen aansluiten op analyse-applicaties.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft de sector drie IMNa standaarden ontwikkeld voor gestructureerde uitwisseling:

Een Package is het transportmiddel om alle bij elkaar horende, ingewonnen en soms zelfs geïnterpreteerde gegevens in samenhang gestructureerd vast te leggen en uit te wisselen.

Algemene uitgangspunten:

overzicht IMNa productmodel vegetatie en habitats

VegetatieKarteringPackage

Een vegetatieKarteringPackage bestaat minimaal uit één vegetatieobject (zie ook Figuur 15). Een vegetatieobject is een begrensd gebied (vlak) of lijn van een landelijk en lokaal vegetatietype met een bedekkingspercentage. De landelijke vegetatietypering is in ieder geval afkomstig uit de catalogus van de Vegetatie van Nederland (VVN).

Aan een vegetatieobject kunnen ook (losse) soortwaarnemingen gekoppeld zijn die ten grondslag liggen van de classificatie van het vegetatietype. Een waarneming kan direct aan het vegetatieobject gekoppeld zijn of een losse soortwaarneming met een eigen geometrie (uit de NDFF).

De mogelijkheid bestaat om bij de vegetatieobjecten een lokale legenda, toevoeging of interpretatie toe te voegen. De vegetatieobjecten zijn dan additioneel geclassificeerd conform deze legenda, toevoeging of interpretatie. De volledige codelijst van de legenda, toevoeging of interpretatie dient ook met het package te zijn meegestuurd. Een voorbeeld van een toevoeging is bijvoorbeeld de gemeten zuurgraad van het vegetatieobject.

Behalve vegetatieobjecten kunnen ook non-vegetatieobjecten worden meegeleverd. Dit zijn objecten met een eigen begrenzing (vlak) die geen vegetatietype uit de VVN zijn, maar wel geclassificeerd zijn door de bronhouder of inwinner zoals zand, schelpen, bos en dergelijke.

Bij een vegetatieKarteringPackage kan optioneel vegetatieDocumentatie meegestuurd worden. Deze documentatie dient vaak als achtergrondinformatie van het gedane onderzoek of veldwerk.

Een vegetatieKarteringpackage heeft altijd een bronhouder, inwinner en een kwaliteitslabel.

overzicht VegetatieKarteringPackage - vegetatie

Als laatste optie bestaat de mogelijkheid om vegetatie-opnamen zelf als onderdeel van de vegetatieKarteringPackage mee te leveren. Deze vegetatie-opnamen zullen in de meeste gevallen afkomstig zijn van TurboVeg en bevat informatie over de opname(n) die ten grondslag liggen voor de bepaling van de vegetatietypen van de vegetatieobjecten.

overzicht VegetatieKarteringPackage – VegetatieOpname

HabitatTypePackage

Het habitatTypePackage bestaat uit minimaal één habitatobject. Een habitatobject is een begrensd gebied (vlak) van één of meerdere habitattype(n) met een bijbehorend bedekkingspercentage en een oppervlakte van de bedekking. De habitattypen staan beschreven in Europese of Nederlandse codelijsten.

Een habitatTypePackage heeft altijd een bronhouder, inwinner en een kwaliteitslabel.

overzicht HabitatTypePackage

StructuurKarteringPackage

Het structuurKarteringPackage bestaat uit minimaal één structuurobject. Een structuurobject is een begrensd gebied (vlak) met daarbinnen één of meerdere structuurelementen met een bijbehorend percentage en aantal.

Een structuurKarteringPackage heeft altijd een bronhouder, inwinner en een kwaliteitslabel.

overzicht StructuurKarteringPackage

Objectencatalogus

Domein Natuurbeheer

Diagram Natuurbeheer - overzicht

Diagram 
            
           ZoekGebiedKlimaatBeschikkingenRapportageZoekGebiedAgrarischDeelGebiedBeheerGebiedAmbitieBeheerGebiedZoekGebiedWaterNatuurbeheerplanBeschikking

Natuurbeheer - overzicht

Objecttypen

Objecttype Beschikkingen­Rapportage

Naam Beschikkingen­Rapportage
Definitie

De eigenschappen van de geleverde beschikkingen.

Toelichting In deze klasse is de metadata van de desbetreffende beschikkingenkaart opgenomen. Deze klasse kent slechts één rij om de metadata vast te leggen. Om deze reden is de klasse vorm gegeven als tabel in de filegeodatabase.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
provincie

De unieke identificatie van een decentraal officieel openbaar lichaam in Nederland.

Provincie­Code 1
beheer­Jaar

Het kalenderjaar waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

Integer 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Beschikkingen­Rapportage is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Zoek­Gebied­Agrarisch

Naam Zoek­Gebied­Agrarisch
Definitie

De geometrie van het begrensde zoekgebied waarbinnen subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor een van de vier agrarische leefgebieden kan worden aangevraagd.

Toelichting

Agrarisch Leefgebied zijn in het natuurbeheerplan begrensde landbouwgronden waarop planten of dieren voorkomen die bepaalde eisen stellen aan de inrichting en het gebruik van hun omgeving of waarop het voorkomen van zulke planten of dieren wordt nagestreefd. Het gaat hierbij specifiek om soorten en/of soortgroepen waarvoor Nederland internationale verplichtingen heeft.

De vier agrarische leefgebieden zijn de natuurtypen A11 t/m A14 uit de Index Natuur en landschap.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Characterstring 0 .. 1
agrarisch­Natuur­Type

De code en aanduiding van het soort agrarische natuur.

Natuur­Type 1
toegestane­Beheer­Typen

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Beheer­Type 0 .. 1
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
deelgebied­Naam

Een deel van een Agrarisch Leefgebied binnen het Agrarisch Zoekgebied met een specifieke naam.

Deel­Gebied­Naam 0 .. 1
toegestane­Beheer­Functies

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren beheeractiviteiten in een agrarisch leefgebied.

Beheer­Functie 1 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Agrarisch: bevat Zoek­Gebied­Agrarisch [ 0 .. * ]
Zoek­Gebied­Agrarisch is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Beheer­Gebied

Naam Beheer­Gebied
Definitie

De geometrie van aanwezige, door de provincie als beheerwaardige gekwalificeerde, stukken natuur en landschap met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap.

Toelichting

De beheergebieden, oftewel de beheertypenkaart, geeft al de aanwezige, door de provincie als beheerwaardige gekwalificeerde, natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart geeft de provincie weer op welke percelen ze welk beheertype tenminste wil behouden en waar ze via de openstelling SNL-subsidie op kan verlenen.

Voor de beheergebieden is een kleurlegenda opgesteld, zie bijlage 2.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bijdrage­Monitoring

Het kenmerk van een object of de bijdrage Monitoring wel of niet van toepassing is.

Integer 1
bijdrage­Schaapskuddes

Het kenmerk van een object of de bijdrage Schaapskuddes wel of niet van toepassing is.

Integer 1
bijdrage­Vaarland

Het kenmerk van een object of de bijdrage Vaarland wel of niet van toepassing is.

Integer 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
toezicht­Bijdrage

Het kenmerk van een object of de Toezichtbijdrage wel of niet van toepassing is.

Integer 1
voorzieningen­Bijdrage

Het kenmerk van een object of de Monitoringsbijdrage wel of niet van toepassing is.

Integer 1
beheer­Type

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Beheer­Type 1
subsidiabel

Het kenmerk van een object om wel of niet in aanmerking te komen voor subsidie.

Integer 1
indicatieve­Verhoudingbeheertypen

De procentuele verdeling van gedetailleerde natuurtypes binnen het beheertype grootschalige natuur.

Beheer­Type­Natuur 0 .. *
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Beheer­Gebied: bevat Beheer­Gebied [ 0 .. * ]
Beheer­Gebied is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Zoek­Gebied­Klimaat

Naam Zoek­Gebied­Klimaat
Definitie

De geometrie van het begrensde zoekgebied waarbinnen subsidie voor agrarisch klimaatbeheer binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kan worden aangevraagd.

Toelichting Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
toegestane­Beheer­Typen

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Beheer­Type 0 .. *
naam

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Characterstring 0 .. 1
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
klimaat­Natuur­Type

De code en aanduiding van het soort natuur.

Natuur­Type 1
deelgebiednaam

Een deel van het Zoekgebied Klimaat met een specifieke naam.

Deel­Gebied­Naam 0 .. 1
toegestane­Beheer­Functies

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren klimaatbeheeractiviteiten.

Beheer­Functie 1 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Klimaat: bevat Zoek­Gebied­Klimaat [ 0 .. * ]
Zoek­Gebied­Klimaat is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Zoek­Gebied­Water

Naam Zoek­Gebied­Water
Definitie

De geometrie van het begrensde zoekgebied waarbinnen subsidie voor agrarisch waterbeheer binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kan worden aangevraagd.

Toelichting Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
toegestane­Beheer­Typen

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Beheer­Type 0 .. *
naam

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Characterstring 0 .. 1
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
water­Natuur­Type

De code en aanduiding van het soort natuur.

Natuur­Type 1
deelgebiednaam

Een deel van het Zoekgebied Water met een specifieke naam.

Deel­Gebied­Naam 0 .. 1
toegestane­Beheer­Functies

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren waterbeheeractiviteiten.

Beheer­Functie 1 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Water: bevat Zoek­Gebied­Water [ 0 .. * ]
Zoek­Gebied­Water is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Beheer­Gebied­Ambitie

Naam Beheer­Gebied­Ambitie
Definitie

De geometrie van de gebieden waarbij een verbetering van de natuurkwaliteit op langere termijn mogelijk en wenselijk is.

Toelichting

De ambitiekaart vormt de basis voor de (subsidiëring van) kwaliteitsimpulsen op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpulsen Natuur en Landschap (SKNL).

Als er in Beheer­Gebied (beheertypenkaart) een N-of L type ligt op een bepaalde locatie, dient er in de ambitiekaart ook een N-of L type te zijn. Dit mag een ander N-of L type zijn dan op de beheertypekaart.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan

Datum­Tijd 0 .. 1
beheer­Type

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Beheer­Type 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
indicatieve­Verhouding­Beheertypen

De procentuele verdeling van gedetailleerde natuurtypes.

Beheer­Type­Natuur­Ambitie 0 .. *
status­EHS

De specificatie van het soort terrein dat valt onder de bescherming van het Natuur­Netwerk­Nederland (NNN) (voorheen de Ecologische Hoofd­Structuur (EHS)).

Status­EHS 0 .. 1
subsidiabel

Het kenmerk van een object om wel of niet in aanmerking te komen voor subsidie.

Integer 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Beheer­Gebied­Ambitie: bevat Beheer­Gebied­Ambitie [ 0 .. * ]
Beheer­Gebied­Ambitie is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Natuurbeheerplan

Naam Natuurbeheerplan
Definitie

De beschrijving van provinciale doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Toelichting Het natuurbeheerplan is het leidende document voor de subsidiemogelijkheden en -verlening voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
beheer­Gebied­Ambitie­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
zoek­Gebied­Klimaat­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
beheer­Gebied­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
bijzonder­Gebied­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
datum­Vaststelling

De dag waarop het natuurbeheerplan is geaccordeerd door Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.

Datum­Tijd 0 .. 1
deel­Gebied­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
plan­Eigenaar

De code ter identificatie van de provincie waaraan de opzet/het gestructureerde voornemen toebehoort.

Provincie­Code 1
plan­Naam

De aanduiding van de beschrijving van de provincie en de provinciale doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Characterstring 1
plan­Verwijzing

De URL van de online beschikbare versie van het natuurbeheerplan.

Characterstring 0 .. 1
provincie

De unieke identificatie van een decentraal officieel openbaar lichaam in Nederland.

Provincie­Code 1
status

De fase van de levenscyclus van een objecttype waarin het betreffende object zich bevindt.

Plan­Status 1
subsidie­Jaar

Het kalenderjaar waarin een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

Integer 1
zoek­Gebied­Agrarisch­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
zoek­Gebied­Water­Status

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Plan­Status 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Agrarisch: bevat Zoek­Gebied­Agrarisch [ 0 .. * ]
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Beheer­Gebied­Ambitie: bevat Beheer­Gebied­Ambitie [ 0 .. * ]
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Deel­Gebied: bevat Deel­Gebied [ 0 .. * ]
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Water: bevat Zoek­Gebied­Water [ 0 .. * ]
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Zoek­Gebied­Klimaat: bevat Zoek­Gebied­Klimaat [ 0 .. * ]
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Beheer­Gebied: bevat Beheer­Gebied [ 0 .. * ]

Objecttype Beschikking

Naam Beschikking
Definitie

Overzicht van de geografische ligging en omvang van (agrarische) natuur waarvoor de provincie subsidie heeft verleend.

Herkomst definitie IMNa
Toelichting Primaire doel van de kaart is om ongeoorloofde cumulatie van subsidie te voorkomen. Daarnaast zijn de beschikkingen de bron voor de kaartlaag ‘Natuur met SNL-subsidie’ voor de VRN. Ook gebruiken TBO’s de informatie uit de beschikkingenkaart. Kwalitatieve verplichting (KV)) is geen onderdeel van deze kaart.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
contract­Nummer

De identificatie van de overeenkomst behorende bij de afgegeven beschikking.

Characterstring 1
datum­Beschikking

Datum waarop de beschikking is afgegeven.

Datum­Tijd 1
type­Regeling

De naam van het subsidieprogramma waarvoor een beschikking is afgegeven voor dit object.

Characterstring 1
status­Aanvraag­Subsidie

De fase van de levenscyclus van een subsidieaanvraag waarin het betreffende object zich bevindt.

Status­Aanvraag­Subsidie 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 1
beheer­Type

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Beheer­Type 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Beschikking is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Deel­Gebied

Naam Deel­Gebied
Definitie

De geometrie van een natuur of landschapsbegrenzing waarvoor een afwijkende subsidie geldt, afhankelijk van het type beleid.

Toelichting Deze klasse kan worden gebruikt om deelgebieden aan te duiden binnen het natuurbeheerplan. Doel hiervan is om delen van teksten uit het natuurbeheerplan te koppelen aan een specifieke locatie in de kaart.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
gebieds­Naam

De (tekstuele) aanduiding van het deelgebied

Characterstring 1
beschrijving

De samenhangende opsomming van kenmerken van het object.

Characterstring 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuurbeheerplan [ 1 ] bevat Deel­Gebied: bevat Deel­Gebied [ 0 .. * ]
Deel­Gebied is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Attribuut- en relatiesoort details

Objecttype details

Objecttype Beschikkingen­Rapportage
Attribuutsoort Beschikkingen­Rapportage identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Beschikkingen­Rapportage provincie
Naam provincie
Definitie

De unieke identificatie van een decentraal officieel openbaar lichaam in Nederland.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Beschikkingen­Rapportage beheer­Jaar
Naam beheer­Jaar
Definitie

Het kalenderjaar waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Objecttype Zoek­Gebied­Agrarisch
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch naam
Naam naam
Definitie

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch agrarisch­Natuur­Type
Naam agrarisch­Natuur­Type
Definitie

De code en aanduiding van het soort agrarische natuur.

Toelichting Bijvoorbeeld: A11 - Open grasland. Alleen waarden A11, A12, A13 en A14 zijn toegestaan.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Natuur­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch toegestane­Beheer­Typen
Naam toegestane­Beheer­Typen
Definitie

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Toelichting Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch deelgebied­Naam
Naam deelgebied­Naam
Definitie

Een deel van een Agrarisch Leefgebied binnen het Agrarisch Zoekgebied met een specifieke naam.

Toelichting Deelgebieden binnen eenzelfde Leefgebied mogen niet met elkaar overlappen, deelgebieden hebben een unieke naam die niet mag wijzigen gedurende de zesjarige subsidieperiode.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Deel­Gebied­Naam
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Agrarisch toegestane­Beheer­Functies
Naam toegestane­Beheer­Functies
Definitie

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren beheeractiviteiten in een agrarisch leefgebied.

Toelichting Conform paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan-document. Bijv. foerageergebieden creëren, of optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Functie
Objecttype Beheer­Gebied
Attribuutsoort Beheer­Gebied bijdrage­Monitoring
Naam bijdrage­Monitoring
Definitie

Het kenmerk van een object of de bijdrage Monitoring wel of niet van toepassing is.

Toelichting

Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype Beheergebied Natuur (Nxx.xx) of Beheergebied Landschap (Lxx.xx) is.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied bijdrage­Schaapskuddes
Naam bijdrage­Schaapskuddes
Definitie

Het kenmerk van een object of de bijdrage Schaapskuddes wel of niet van toepassing is.

Toelichting

Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype Beheergebied Natuur (Nxx.xx) of Beheergebied Landschap (Lxx.xx) is.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied bijdrage­Vaarland
Naam bijdrage­Vaarland
Definitie

Het kenmerk van een object of de bijdrage Vaarland wel of niet van toepassing is.

Toelichting

Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype Beheergebied Natuur (Nxx.xx) of Beheergebied Landschap (Lxx.xx) is.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Beheer­Gebied toezicht­Bijdrage
Naam toezicht­Bijdrage
Definitie

Het kenmerk van een object of de Toezichtbijdrage wel of niet van toepassing is.

Toelichting

Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype Beheergebied Natuur (Nxx.xx) of Beheergebied Landschap (Lxx.xx) is.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied voorzieningen­Bijdrage
Naam voorzieningen­Bijdrage
Definitie

Het kenmerk van een object of de Monitoringsbijdrage wel of niet van toepassing is.

Toelichting

Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype Beheergebied Natuur (Nxx.xx) of Beheergebied Landschap (Lxx.xx) is.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied beheer­Type
Naam beheer­Type
Definitie

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Toelichting

Beheertypen vormen de basis voor afspraken over doelen en middelen tussen de provincie en beheerder en zijn bedoeld voor de aansturing van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Beheertypen zijn bedoeld voor de classificering en indeling van het beheer.

Beheertypen zijn geschikt om zowel actuele situaties als doelen mee te beschrijven. Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten (koppeling doelen en middelen)

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Attribuutsoort Beheer­Gebied subsidiabel
Naam subsidiabel
Definitie

Het kenmerk van een object om wel of niet in aanmerking te komen voor subsidie.

Toelichting

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

In dit attribuut geeft de provincie aan op welke percelen zij subsidie wil en kan verlenen voor beheer van het aangegeven beheertype en is de visualisatie van het openstellingsbesluit.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Beheer­Gebied indicatieve­Verhoudingbeheertypen
Naam indicatieve­Verhoudingbeheertypen
Definitie

De procentuele verdeling van gedetailleerde natuurtypes binnen het beheertype grootschalige natuur.

Toelichting Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype grootschalige natuur (N01.xx) is. Met dit attribuut is het dus mogelijk om een beheertype Grootschalige natuur te specificeren op basis van andere beheertypen. Invoerregels: - Format: xx%Naa.aa;xx%Naa.aa;xx%Naa.aa - xx = percentage in twee cijfers - Naaaa = Beheertypecode met punten - ; = Scheidingsteken - Voorbeeld = 20%N07.01;80%N15.01 Er is geen limiet aan het aantal waarden, percentages moeten bij elkaar 100% zijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type­Natuur
Attribuutsoort Beheer­Gebied begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan

Toelichting

Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.

Voor het vastgestelde ontwerp en het definitieve plan geldt de volgende definitie voor begin­Tijd: datum waarop het natuurbeheerplan is vastgesteld door GS/PS.

Voor de conceptplannen geldt: datum waarop het plan is geüpload naar de landelijke voorziening.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beheer­Gebied eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Objecttype Zoek­Gebied­Klimaat
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat toegestane­Beheer­Typen
Naam toegestane­Beheer­Typen
Definitie

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Toelichting Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat naam
Naam naam
Definitie

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat klimaat­Natuur­Type
Naam klimaat­Natuur­Type
Definitie

De code en aanduiding van het soort natuur.

Toelichting Alleen waarde K01- Klimaatbeheergebieden is toegestaan.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Natuur­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat deelgebiednaam
Naam deelgebiednaam
Definitie

Een deel van het Zoekgebied Klimaat met een specifieke naam.

Toelichting

Elk deelgebied heeft een unieke naam. De deelgebieden mogen niet met elkaar overlappen.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Deel­Gebied­Naam
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Klimaat toegestane­Beheer­Functies
Naam toegestane­Beheer­Functies
Definitie

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren klimaatbeheeractiviteiten.

Toelichting Conform paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan-document. Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Functie
Objecttype Zoek­Gebied­Water
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water toegestane­Beheer­Typen
Naam toegestane­Beheer­Typen
Definitie

De opsomming van mogelijke geconcretiseerde natuurtypen die toegepast mogen worden binnen het zoekgebied.

Toelichting Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water naam
Naam naam
Definitie

De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water water­Natuur­Type
Naam water­Natuur­Type
Definitie

De code en aanduiding van het soort natuur.

Toelichting Alleen waarde W01- Waterbeheergebied is toegestaan.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Natuur­Type
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water deelgebiednaam
Naam deelgebiednaam
Definitie

Een deel van het Zoekgebied Water met een specifieke naam.

Toelichting

Elk deelgebied heeft een unieke naam. De deelgebieden mogen niet met elkaar overlappen.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Deel­Gebied­Naam
Attribuutsoort Zoek­Gebied­Water toegestane­Beheer­Functies
Naam toegestane­Beheer­Functies
Definitie

De mogelijke beheerdoelen van uit te voeren waterbeheeractiviteiten.

Toelichting Conform paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan-document. Scheidingsteken is ‘;’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Functie
Objecttype Beheer­Gebied­Ambitie
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie beheer­Type
Naam beheer­Type
Definitie

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Toelichting

Beheertypen vormen de basis voor afspraken over doelen en middelen tussen de provincie en beheerder en zijn bedoeld voor de aansturing van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Beheertypen zijn bedoeld voor de classificering en indeling van het beheer.

Beheertypen zijn geschikt om zowel actuele situaties als doelen mee te beschrijven. Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten (koppeling doelen en middelen).

1. Wanneer een vlak geheel (vervuiling meegenomen) voldoet aan het beheertype wordt het betreffende beheertype ingevuld. 2. Wanneer een vlak een 'dominant' beheertype heeft (richtlijn >50%), wordt deze ingevuld in het attribuut beheertype.

2. Wanneer een vlak geen 'dominant' beheertype heeft kan het beheertype N00.01 (nog om te vormen naar natuur) of N00.02 (om-vorming/kwaliteitsimpuls) worden gebruikt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie indicatieve­Verhouding­Beheertypen
Naam indicatieve­Verhouding­Beheertypen
Definitie

De procentuele verdeling van gedetailleerde natuurtypes.

Toelichting Dit attribuut kan alleen worden gebruikt wanneer het beheertype grootschalige natuur (N01.xx), N00.01 of N00.02 is. Met dit attribuut is het dus mogelijk om een beheertype Grootschalige natuur te specificeren op basis van andere beheertypen. Alleen van toepassing bij Grootschalige Natuur. Invoerregels: - Format: xx%Naa.aa;xx%Naa.aa;xx%Naa.aa - xx = percentage in twee cijfers - Naaaa = Beheertypecode met punten - ; = Scheidingsteken - Voorbeeld = 20%N07.01;80%N15.01 Er is geen limiet aan het aantal waarden, percentages moeten bij elkaar 100% zijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type­Natuur­Ambitie
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie status­EHS
Naam status­EHS
Definitie

De specificatie van het soort terrein dat valt onder de bescherming van het Natuur­Netwerk­Nederland (NNN) (voorheen de Ecologische Hoofd­Structuur (EHS)).

Toelichting

Vanuit de VRN wordt in dit attribuut gewerkt met een aangepaste definitie voor de NNN. Daarmee worden die gebieden bedoelt die in de provinciale streekplannen (of: verordeningen ruimte) zijn aangeduid als NNN. Dit wijkt af van de algemene definitie van NNN, zoals vastgesteld in de dataspecificatie van IMNa:

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Dit attribuut is verplicht wanneer het terrein beschermd is in het kader van het NNN.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Status­EHS
Attribuutsoort Beheer­Gebied­Ambitie subsidiabel
Naam subsidiabel
Definitie

Het kenmerk van een object om wel of niet in aanmerking te komen voor subsidie.

Toelichting

In dit attribuut geeft de provincie aan op welke percelen zij subsidie wil en kan verlenen voor realisatie, kwaliteitsimpulsen en toekomstig beheer en is de visualisatie van het openstellingsbesluit.

Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Objecttype Natuurbeheerplan
Attribuutsoort Natuurbeheerplan beheer­Gebied­Ambitie­Status
Naam beheer­Gebied­Ambitie­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan zoek­Gebied­Klimaat­Status
Naam zoek­Gebied­Klimaat­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan beheer­Gebied­Status
Naam beheer­Gebied­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan bijzonder­Gebied­Status
Naam bijzonder­Gebied­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan datum­Vaststelling
Naam datum­Vaststelling
Definitie

De dag waarop het natuurbeheerplan is geaccordeerd door Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Natuurbeheerplan deel­Gebied­Status
Naam deel­Gebied­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Natuurbeheerplan plan­Eigenaar
Naam plan­Eigenaar
Definitie

De code ter identificatie van de provincie waaraan de opzet/het gestructureerde voornemen toebehoort.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Natuurbeheerplan plan­Naam
Naam plan­Naam
Definitie

De aanduiding van de beschrijving van de provincie en de provinciale doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Natuurbeheerplan plan­Verwijzing
Naam plan­Verwijzing
Definitie

De URL van de online beschikbare versie van het natuurbeheerplan.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Natuurbeheerplan provincie
Naam provincie
Definitie

De unieke identificatie van een decentraal officieel openbaar lichaam in Nederland.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Natuurbeheerplan status
Naam status
Definitie

De fase van de levenscyclus van een objecttype waarin het betreffende object zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan subsidie­Jaar
Naam subsidie­Jaar
Definitie

Het kalenderjaar waarin een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Natuurbeheerplan zoek­Gebied­Agrarisch­Status
Naam zoek­Gebied­Agrarisch­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Attribuutsoort Natuurbeheerplan zoek­Gebied­Water­Status
Naam zoek­Gebied­Water­Status
Definitie

De procesfase waarin dit onderdeel van het natuurbeheerplan zich bevindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Plan­Status
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Zoek­Gebied­Agrarisch
Naam bevat Zoek­Gebied­Agrarisch
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Zoek­Gebied­Agrarisch
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Beheer­Gebied­Ambitie
Naam bevat Beheer­Gebied­Ambitie
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Beheer­Gebied­Ambitie
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Deel­Gebied
Naam bevat Deel­Gebied
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Deel­Gebied
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Zoek­Gebied­Water
Naam bevat Zoek­Gebied­Water
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Zoek­Gebied­Water
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Zoek­Gebied­Klimaat
Naam bevat Zoek­Gebied­Klimaat
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Zoek­Gebied­Klimaat
Relatiesoort details Natuurbeheerplan bevat Beheer­Gebied
Naam bevat Beheer­Gebied
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Beheer­Gebied
Objecttype Beschikking
Attribuutsoort Beschikking contract­Nummer
Naam contract­Nummer
Definitie

De identificatie van de overeenkomst behorende bij de afgegeven beschikking.

Toelichting Dient uniek te zijn binnen de provincie.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Beschikking datum­Beschikking
Naam datum­Beschikking
Definitie

Datum waarop de beschikking is afgegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beschikking type­Regeling
Naam type­Regeling
Definitie

De naam van het subsidieprogramma waarvoor een beschikking is afgegeven voor dit object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Beschikking status­Aanvraag­Subsidie
Naam status­Aanvraag­Subsidie
Definitie

De fase van de levenscyclus van een subsidieaanvraag waarin het betreffende object zich bevindt.

Toelichting In het algemeen geldt dat een beschikking 3 statussen kan hebben (bijvoorbeeld in de provinciale database). Om ervoor te zorgen dat alleen de objecten met de status ‘beschikt’ worden geleverd, is het gewenst om dit expliciet op te nemen. Dit voorkomt mogelijke leveringen die ongefilterd vanuit de eigen provinciale database worden doorgeleverd, met daarin dan ook de waardes ‘Aangevraagd’ en/of ‘Vastgesteld’.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Status­Aanvraag­Subsidie
Attribuutsoort Beschikking identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Beschikking begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beschikking eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Beschikking beheer­Type
Naam beheer­Type
Definitie

De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.

Toelichting

Beheertypen vormen de basis voor afspraken over doelen en middelen tussen de provincie en beheerder en zijn bedoeld voor de aansturing van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Beheertypen zijn bedoeld voor de classificering en indeling van het beheer.

Beheertypen zijn geschikt om zowel actuele situaties als doelen mee te beschrijven. Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten (koppeling doelen en middelen)

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Beheer­Type
Objecttype Deel­Gebied
Attribuutsoort Deel­Gebied begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Deel­Gebied eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Deel­Gebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Deel­Gebied gebieds­Naam
Naam gebieds­Naam
Definitie

De (tekstuele) aanduiding van het deelgebied

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Deel­Gebied beschrijving
Naam beschrijving
Definitie

De samenhangende opsomming van kenmerken van het object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String

Domein Natuurontwikkeling

Diagram Natuurontwikkeling - overzicht

Diagram 
            
           ResterendeInrichtingsAmbitieNatuurNetwerkNederlandGebiedNatuurGebiedInrichtingGebiedVerwervingVoortgangsrapportage

Natuurontwikkeling - overzicht

Objecttypen

Objecttype Gebied­Verwerving

Naam Gebied­Verwerving
Definitie

De begrenzing van het voor natuur blijvend beschikbare perceel.

Toelichting De klasse geldt alleen voor percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur, om de Natuurpact afspraken te realiseren. Percelen worden begrensd op basis van het bij Kadaster geregistreerde kadastraal perceel. Ook percelen met functiewijziging worden opgenomen in de kaartlaag Gebied­Verwerving.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
bron­Houder

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Provincie­Code 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gebied­Verwerving is specialisatie van Registratief­Gebied

Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Objecttype Natuur­Netwerk­Nederland

Naam Natuur­Netwerk­Nederland
Definitie

De provinciale begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoals vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening of de omgevingsverordening.

Toelichting

Voor de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) dient de versie van de vastgestelde NNN-begrenzing geleverd te worden die geldig was tijdens de peildatum 31-12 van het rapportagejaar.

NB: dit object heeft alleen betrekking op de vastgestelde provinciale begrenzingen van het NNN. Het Rijksdeel (Grote Wateren) is hierin niet opgenomen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
bron­Houder

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Provincie­Code 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Natuur­Netwerk­Nederland is specialisatie van Functioneel­Gebied

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Objecttype Voortgangsrapportage

Naam Voortgangsrapportage
Definitie

De kenmerkende gegevens van de voortgangsrapportage natuur (VRN) over een specifieke periode

Toelichting In deze klasse is de metadata van de desbetreffende gegevensset. Deze klasse kent slechts 1 rij om de metadata vast te leggen. Om deze reden is de klasse vorm gegeven als tabel in de filegeodatabase.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
bron­Houder

De betreffende provincie die de gegevensset levert

Provincie­Code 1
rapportagejaar Integer 1
opmerkingen Characterstring 1

Objecttype Gebied­Natuur

Naam Gebied­Natuur
Definitie

De begrenzing van een natuurperceel.

Toelichting In deze kaartlaag zijn alle vlakken opgenomen waar daadwerkelijk natuur ligt. De klasse geldt zowel voor percelen met SNL-subsidie als voor percelen zonder SNL-subsidie. De gebieden worden in principe begrensd op basis van de Top10NL.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
bron­Houder

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Provincie­Code 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
status­Natuur

Het kenmerk van een perceel waaruit blijkt of er door provincies SNL-subsidie is verleend (of een voorganger hiervan) of niet.

Characterstring 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gebied­Natuur is specialisatie van Registratief­Gebied

Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Objecttype Gebied­Inrichting

Naam Gebied­Inrichting
Definitie

De begrenzing van het ingerichte perceel.

Toelichting De klasse geldt alleen voor percelen waarvoor de inrichtingsmaatregelen zijn afgerond of waarvoor geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de inrichting van natuur, om de Natuurpact afspraken te realiseren (80.000 hectare inrichting in periode 2011-2027).
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Datum­Tijd 1
eind­Tijd

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Datum­Tijd 0 .. 1
bron­Houder

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Provincie­Code 0 .. 1
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gebied­Inrichting is specialisatie van Registratief­Gebied

Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Objecttype Resterende­Inrichtings­Ambitie

Naam Resterende­Inrichtings­Ambitie
Definitie

De grootte van de ambitie nog in te richten hectares NNN tot en met 2027 van de betreffende provincie.

Toelichting

In het Natuurpact is afgesproken dat er door de provincies in de periode 2011 tot en met 2027 minimaal 80.000 ha natuur wordt toegevoegd (ingericht) aan het NNN. Er is daarbij geen afspraak tussen provincies en Rijk gemaakt over de verdeling van deze hectares per provincie. Met de gegevens uit de Resterende­Inrichtings­Ambitie wordt deze bijdrage in beeld gebracht.

Peildatum hierbij is 31 december van het betreffende rapportagejaar.

NB: dit object is dus niet voorzien van een geometrie. Er dient alleen een getal te worden geleverd.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

De unieke code ter herkenning van het object.

NEN3610ID 1
resterende­Inrichtings­Ambitie

Het aantal hectares dat de provincie nog wil realiseren binnen de NNN tot eind 2027 (einddatum Natuurpact afspraak om minimaal 80.000 hectare extra NNN in te richten).

Integer 1
bronhouder

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Provincie­Code 0 .. 1

Attribuut- en relatiesoort details

Objecttype details

Objecttype Gebied­Verwerving
Attribuutsoort Gebied­Verwerving begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting

Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.

(Contract)Datum invullen waarop het perceel verworven is.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Verwerving eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Alleen in te vullen als het object niet meer beschikbaar is ten behoeve van natuur. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Verwerving identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Gebied­Verwerving bron­Houder
Naam bron­Houder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Objecttype Natuur­Netwerk­Nederland
Attribuutsoort Natuur­Netwerk­Nederland begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting

Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.

Datum waarop de begrenzing van het NNN door GS/PS is vastgesteld in de provinciale ruimtelijke verordening of de omgevingsverordening.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Natuur­Netwerk­Nederland eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Datum waarop de begrenzing van het NNN niet meer geldig is. Alleen in te vullen als het object niet meer beschikbaar is ten behoeve van natuur. Zie ook hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Natuur­Netwerk­Nederland bron­Houder
Naam bron­Houder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Natuur­Netwerk­Nederland identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Objecttype Voortgangsrapportage
Attribuutsoort Voortgangsrapportage identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Voortgangsrapportage bron­Houder
Naam bron­Houder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Voortgangsrapportage rapportagejaar
Naam rapportagejaar
Toelichting Het kalenderjaar waarop de voortgangsrapportage van toepassing is
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Voortgangsrapportage opmerkingen
Naam opmerkingen
Toelichting Een inhoudelijke toelichting vanuit de bronhouder op de voortgangsrapportage
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Objecttype Gebied­Natuur
Attribuutsoort Gebied­Natuur begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting

De datum waarop de beschikking voor het perceel is ingegaan of beheer van het perceel is gestart.

Voor percelen zonder SNL-subsidie kan als begin­Tijd 31-12-2010 ingevuld worden als de datum waarop beheer gestart is niet bekend is, of als er geen beheer wordt uitgevoerd.

Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Natuur eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Alleen in te vullen als het object niet meer beschikbaar is ten behoeve van natuur. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Natuur bron­Houder
Naam bron­Houder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Gebied­Natuur identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Gebied­Natuur status­Natuur
Naam status­Natuur
Definitie

Het kenmerk van een perceel waaruit blijkt of er door provincies SNL-subsidie is verleend (of een voorganger hiervan) of niet.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Objecttype Gebied­Inrichting
Attribuutsoort Gebied­Inrichting begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Toelichting

Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.

(Contract)Datum invullen waarop het perceel als ingericht is beschouwd.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Inrichting eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Definitie

Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Toelichting Alleen in te vullen als het object niet meer beschikbaar is ten behoeve van natuur. Zie hoofdstuk 2.2 ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Gebied­Inrichting bron­Houder
Naam bron­Houder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code
Attribuutsoort Gebied­Inrichting identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Objecttype Resterende­Inrichtings­Ambitie
Attribuutsoort Resterende­Inrichtings­Ambitie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

De unieke code ter herkenning van het object.

Toelichting Moet uniek zijn binnen kaartlaag
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort Resterende­Inrichtings­Ambitie resterende­Inrichtings­Ambitie
Naam resterende­Inrichtings­Ambitie
Definitie

Het aantal hectares dat de provincie nog wil realiseren binnen de NNN tot eind 2027 (einddatum Natuurpact afspraak om minimaal 80.000 hectare extra NNN in te richten).

Toelichting Oppervlakte in hele hectares.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Integer
Attribuutsoort Resterende­Inrichtings­Ambitie bronhouder
Naam bronhouder
Definitie

De betreffende provincie die de gegevensset levert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Provincie­Code

View NEN3610

Objecttypen

Objecttype Functioneel­Gebied

Naam Functioneel­Gebied
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Het begrensde en benoemde gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometry

De tweedimensionale meetkundige representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van het object.

GM_Surface 1

Objecttype Registratief­Gebied

Naam Registratief­Gebied
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometry

De tweedimensionale meetkundige representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van het object.

GM_Surface 1

Objecttype Terrein

Naam Terrein
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Door een fysiek vookomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond.

Toelichting Terrein wordt gebruikt om een zichtbaar (tastbaar) begrensd stuk grond aan te geven waarvoor een bepaald fysiek voorkomen typerend is. Voorbeelden zijn bos, landschap, bebouwing, landbouwgebied. Belangrijk is dat het stuk grond een zichtbare grens heeft met aangrenzende geo-objecten.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
materiaal­Terrein Characterstring 1
openbaar­JN Boolean 1
type­Landgebruik Characterstring 1
verharding Characterstring 1

Objecttype Geo­Object

Naam Geo­Object
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Een geo-object is een abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van het aardoppervlak.

Toelichting Voor deze klasse zijn die attributen gedefinieerd die voor alle onderliggende klassen gelden. Dit object beschrijft de manier waarop in het informatiemodel wordt omgegaan met Identificatie van objecten en de manier waarop historie wordt vastgelegd.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Geldigheid Datum­Tijd 1
begin­Tijd Datum­Tijd 1
eind­Geldigheid Datum­Tijd 1
eind­Tijd Datum­Tijd 1
identificatie Characterstring 1

Objecttype Materiele­Historie

Naam Materiele­Historie
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Historie van veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid.

Objecttype Materiele­Levensduur

Naam Materiele­Levensduur
Herkomst NEN3610:2011
Definitie

Tijdsinterval van geldigheid van het object in de werkelijkheid.

Attribuut- en relatiesoort details

Objecttype details

Objecttype Functioneel­Gebied
Attribuutsoort Functioneel­Gebied geometry
Naam geometry
Definitie

De tweedimensionale meetkundige representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van het object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type GM_Surface
Objecttype Registratief­Gebied
Attribuutsoort Registratief­Gebied geometry
Naam geometry
Definitie

De tweedimensionale meetkundige representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van het object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type GM_Surface
Objecttype Terrein
Attribuutsoort Terrein materiaal­Terrein
Naam materiaal­Terrein
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Terrein openbaar­JN
Naam openbaar­JN
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Boolean
Attribuutsoort Terrein type­Landgebruik
Naam type­Landgebruik
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort Terrein verharding
Naam verharding
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Objecttype Geo­Object
Attribuutsoort Geo­Object begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Geo­Object begin­Tijd
Naam begin­Tijd
Herkomst NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Geo­Object eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Geo­Object eind­Tijd
Naam eind­Tijd
Herkomst NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date­Time
Attribuutsoort Geo­Object identificatie
Naam identificatie
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String

Domein Waardelijsten

Enumeraties

Beheer­Functie

Voor inhoud van de codelijst, zie Beheer­Functie

Beheer­Type

Voor inhoud van de codelijst, zie Beheer­Type

Beheer­Type­Landschap

Voor inhoud van de codelijst, zie Beheer­Type­Landschap

Beheer­Type­Natuur

Voor inhoud van de codelijst, zie Beheer­Type­Natuur

Beheer­Type­Natuur­Ambitie

Voor inhoud van de codelijst, zie Beheer­Type­Natuur­Ambitie

Bijzonder­Gebied­Code

Voor inhoud van de codelijst, zie Bijzonder­Gebied­Code

Deel­Gebied­Naam

Voor inhoud van de codelijst, zie Deel­Gebied­Naam

Natuur­Type

Voor inhoud van de codelijst, zie Natuur­Type

Openstellingsbijdrage

Voor inhoud van de codelijst, zie Openstellingsbijdrage

Plan­Status

Voor inhoud van de codelijst, zie Plan­Status

Provincie­Code

Voor inhoud van de codelijst, zie Provincie­Code

Status­Aanvraag­Subsidie

Voor inhoud van de codelijst, zie Status­Aanvraag­Subsidie

Status­EHS

Voor inhoud van de codelijst, zie Status­EHS

Status­Natuur

Voor inhoud van de codelijst, zie Status­Natuur

Type­Regeling

Voor inhoud van de codelijst, zie Type­Regeling

Objectencatalogus - concept

In dit hoofdstuk worden per productmodel de objecttypes en de bijbehorende attributen uiteengezet. Dit is opgesplitst in generieke klassen en attributen (hoofdstuk 5.1), welke door alle productmodellen gebruikt kunnen worden, en specifieke klassen en attributen (hoofdstuk 5.2 en 5.3), welke qua definitie zijn toegespitst op het specifieke object.

Dit is een concept versie van de objectencatalogus van de productmodellen Natuurkwaliteit en Vegetatie en Habitats. Omdat deze productmodellen nog niet voldoen aan de NEN3610- en MIM- standaard of omdat de bijbehorende applicaties nog volop in ontwikkeling zijn, zijn de informatiemodellen op moment van de release nog niet definitief.

Generieke Attributen

Attribuut: beginGeldigheid

 Type:DateTime
 Definitie:De start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.
 Toelichting:Zie deel I – dataspecificatie onder ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«materieleHistorie»
 Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: beginTijd

 Type:DateTime
 Definitie:Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.
 Toelichting:Zie deel I – dataspecificatie onder ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
 Multipliciteit:1, tenzij anders is vermeld bij het specifieke attribuut.
 Stereotypes:«materieleLevensduur»
 Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: beheerType

 Type:CharacterString
 Definitie:De verdere concretisering / detaillering van het natuurtype.
 Toelichting:

Beheertypen vormen de basis voor afspraken over doelen en middelen tussen de provincie en beheerder en zijn bedoeld voor de aansturing van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Beheertypen zijn bedoeld voor de classificering en indeling van het beheer.

Beheertypen zijn geschikt om zowel actuele situaties als doelen mee te beschrijven. Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten (koppeling doelen en middelen)

 Multipliciteit:1
 Codelijst:BeheerType

Attribuut: beschrijving

 Type:CharacterString
 Definitie:De samenhangende opsomming van kenmerken van het object.
 Toelichting:
 Multipliciteit:0 .. 1

Attribuut: eindGeldigheid

 Type:DateTime
 Definitie:Het einde van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.
 Toelichting:Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is de instantie nog geldig. Zie deel I – dataspecificatie onder ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«materieleHistorie»
 Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: eindTijd

 Type:DateTime
 Definitie:Het tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.
 Toelichting:Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is het object nog geldig. Zie deel I – dataspecificatie onder ‘Temporeel model’ voor verdere toelichting.
 Multipliciteit:0..1
 Stereotypes:«materieleLevensduur»
 Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: geometrie

 Type:GM_Surface
Definitie:De tweedimensionale meetkundige representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van het object.
Toelichting:
 Multipliciteit:1

Attribuut: identificatie

 Type:NEN3610ID
Definitie:De unieke code ter herkenning van het object.
Toelichting:Het ID moet uniek zijn binnen de kaartlaag.
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: lokaalID

 Type:Characterstring
 Definitie:Unieke identificatiecode binnen een registratie.
Toelichting:
Multipliciteit:1
 Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: naam

 Type:CharacterString
Definitie:De (tekstuele) aanduiding van het specifieke object.
Toelichting:
 Multipliciteit:0.. 1

Attribuut: namespace

 

Type:

Definitie:

CharacterString

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMNa is de namespace vastgesteld op NL.IMNa

Toelichting:

Het attribuut ‘namespace’ is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met ‘NL’ beginnen.

De volgende karakters mogen in een namespaceaanduiding voorkomen:

{“A”… “Z”, “a”… “z”, “0”… “9”, “_”, “-”, “,”, “.”}

Multipliciteit:1
Herkomst:NEN3610:2011

Attribuut: status

 Type:CharacterString
Definitie:De fase van de levenscyclus van een objecttype waarin het betreffende object zich bevindt.
Toelichting:
Multipliciteit:1
 Codelijst:Specifiek per attribuut

Attribuut: subsidiabel

 Type:Bigint
 Definitie:Het kenmerk van een object om wel of niet in aanmerking te komen voor subsidie.
 Toelichting:Toegestane waarden zijn het cijfer 0 of 1, waarbij 0 = nee en 1 = ja
 Multipliciteit:1

Attribuut: versie

 Type:Characterstring
Definitie:Versie-aanduiding van een object
 Toelichting:Het attribuut ‘versie’ maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.
Multipliciteit:0..1
 Herkomst:NEN3610:2011

IMNa Productmodel – Natuurkwaliteit

Dit is een conceptversie van het productmodel Natuurkwaliteit. Dit productmodel voldoet (nog) niet aan de NEN3610 standaard. Dit is een voorwaarde om via de nu gebruikte tooling opgenomen te kunnen worden in de definitieve documentatie.

Dossier

Dossier
 Definitie:De klasse Dossier omvat één beoordelingsgebied en bevat de kwaliteitsbeoordeling voor beheertypen binnen het beoordelingsgebied.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beginTijd

Toelichting:Begindatum van de periode waarop de beoordeling in het dossier betrekking heeft.

Attribuut: eindTijd

Toelichting:Einddatum van de periode waarop de beoordeling in het dossier betrekking heeft.

Attribuut: beoordelaar

 Type:NatuurlijkPersoon
 Definitie:Persoon die de beoordeling heeft gedaan.
 Multipliciteit:1
 Herkomst:NatuurlijkPersoon volgens klasse NatuurlijkPersoon in NEN3610

Attribuut: typeBeoordeling

 Type:TypeBeoordeling
 Definitie:Type beoordeling
 Multipliciteit:1

Attribuut: identificatie

  

Attribuut: beoordelingsGebied

 Type:BeoordelingsGebied
 Definitie:Gebied waarin de kwaliteit van beheertypen aan de hand van de indicatoren bepaald wordt.
 Multipliciteit:1

Attribuut: datumBeoordeling

 Type:DateTime
 Definitie:Datum waarop de daadwerkelijke beoordeling buiten in het veld heeft plaatsgevonden.
 Multipliciteit:1

Attribuut: Status

Codelijst:StatusDossier

Attribuut: toelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting op het dossier.
 Multipliciteit:1
Attribuut: naam

Attribuut: eigenaar

 Type:CharacterString
 Definitie:persoon of instantie die eigenaar is van het dossier. (Bijvoorbeeld: Natuurmonumenten)
 Multipliciteit:1

Association role: documentatie

 Type:Documentatie
 Multipliciteit:0..*

BeheerTypeBeoordeling

BeheerTypeBeoordeling
 Definitie:De klasse BeheerTypeBeoordeling omvat de beoordelingen per indicator per beheertype.
 Toelichting:De analyse en beoordeling wordt afzonderlijk uitgevoerd voor alle beheertypen die aanwezig zijn binnen een beoordelingsgebied. Voor de formele beoordeling zijn deze beheertypen afkomstig uit de beheertypenkaart. Voor de niet-formele beoordeling kunnen ook de beschikkingenkaart, ambitiekaart of een eigen kaart gebruikt worden. Kwaliteitsbeoordeling: hoog-midden-laag.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: identificatie

  

Attribuut: beoordelingFloraEnFauna

 Type:BeoordelingFloraEnFauna
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over indicator flora en fauna
 Multipliciteit:1

Attribuut: beoordelingStandPlaatsFactoren

 Type:BeoordelingStandplaatsFactoren
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over indicator standplaatsfactoren
 Multipliciteit:1

Attribuut: beoordelingRuimtelijkeCondities

 Type:BeoordelingRuimtelijkeCondities
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over indicator ruimtelijke condities
 Multipliciteit:1

Attribuut: beoordelingStructuurElementen

 Type:BeoordelingStructuurElementen
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over indicator structuurelementen
 Multipliciteit:1
 

Attribuut: beheerTypeBeoordelingsGebied

 Type:GM_Surface
 Definitie:Verzameling van gebieden (vlakken) met eenzelfde beheertype ten behoeve van het beoordelingsgebied.
 Toelichting:Bijvoorbeeld: alle Droge heide op de Utrechtse heuvelrug.
 Multipliciteit:1

Attribuut: beoordelingBeheertype

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over de voorkomende indicatoren binnen het beoordelingsgebied.
 Multipliciteit:1

Attribuut: toelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting op de kwaliteitsscore met als doel het aanvullen en/of toelichting geven op de beoordeling van een beheergebied. Toelichting is verplicht indien afgeweken wordt van berekende beoordeling.
 Toelichting:Als toelichting kunnen bijvoorbeeld de gebruikte selectiecriteria worden opgenomen.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: beoordelingNatuurlijkheid

 Type:BeoordelingNatuurlijkheid
 Definitie:Beoordeling per beheertype in een gewogen kwaliteitsoordeel over indicator natuurlijkheid
 Multipliciteit:1

Attribuut: beheerType

 

Association role:

 Type:Dossier
 Multipliciteit:1

BeoordelingsGebied

BeoordelingsGebied
 Definitie:Gebied waarin de kwaliteit van beheertypen aan de hand van de kwaliteitsaspecten bepaald wordt. Beoordelingsgebied heeft twee verschijningsvormen: een FormeelBeoordelingsGebied en een NietFormeelBeoordelingsGebied.
 Subtype van:FunctioneelGebied
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: geometrie

  

Attribuut: identificatie

 

Attribuut: beginGeldigheid

  

Attribuut: eindGeldigheid

  

Attribuut: gebiedsNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het beoordelingsgebied. Formele beoordelingsgebieden hebben een vastgestelde naam, niet formele beoordelingsgebieden niet.
 Multipliciteit:1

Attribuut: beschrijving

  

FormeelBeoordelingsGebied

FormeelBeoordelingsGebied
 Definitie:

De formele beoordelingsgebieden worden verplicht gebruikt voor formele beoordelingen. Een formeel beoordelingsgebied heeft een aantal specifieke kenmerken:

 • (a) heeft een langdurig karakter zodat er trends over kunnen worden bepaald in tijd;

 • (b) het totaal aan formele beoordelingsgebieden dekt geheel Nederland, ook stedelijk gebied waar geen beheertype aanwezig is, dit zorgt er voor dat het aantal grenswijzigingen klein is;

 • (c) overlapt niet met een ander formeel beoordelingsgebied;

 • (d) is gericht op functionele eenheden en mag dus ook provinciegrenzen overschrijden zoals bij Drents-Friese Wold.

 Subtype van:BeoordelingsGebied
 Toelichting:De formele beoordelingsgebieden worden op een centrale plek opgeslagen om bovenstaande definities te kunnen garanderen.
 Stereotypes:«featureType»

NietFormeelBeoordelingsGebied

NietFormeelBeoordelingsGebied
 Definitie:De geometrie van de niet-formele beoordelingsgebieden zijn vrij te bepalen, afhankelijk van de toepassing.
 Subtype van:BeoordelingsGebied
 Toelichting:De niet-formele beoordelingsgebieden worden niet op een centrale plek opgeslagen.
 Stereotypes:«featureType»

BeoordelingsIndicator

BeoordelingIndicator (abstract)
 Definitie:Superklasse met de beoordeling (laag, midden, hoog) van de verschillende indicatoren.
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: beoordelingIndicator

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:Beoordeling per indicator (per beheertype)
 Multipliciteit:1

Attribuut: toelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting op de kwaliteitsscore met als doel het aanvullen en/of toelichting geven op de beoordeling van een indicator.
 Toelichting:Als toelichting kunnen bijvoorbeeld de gebruikte selectiecriteria worden opgenomen.
 Multipliciteit:1

BeoordelingFloraEnFauna

BeoordelingFloraEnFauna
 Definitie:Vastgelegd kwalificerend kenmerk dat als basis geldt voor de Beoordeling. Dit is de feitelijke vastlegging van de kwalificerende kenmerken die zijn gebruikt voor de beoordeling.
 Subtype van:BeoordelingKwaliteitsAspect
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: kwalificerendeKenmerken

 Type:KwalificerendKenmerkFloraEnFauna
 Definitie:Beschrijft welk kenmerk (soort, conditie, element) in welke mate en/of in welke vorm dient voor te komen om kwalificerend te zijn voor de kwaliteit van het beheertype.
 Multipliciteit:1

Attribuut: tussenResultatenFloraEnFauna

 Type:TussenResultaatFloraEnFauna
 Definitie:Berekende tussenresultaten die ten grondslag liggen voor de kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn relevant voor de interpretatie van de beoordeling en worden zodoende gestructureerd vastgelegd.
 Multipliciteit:1..*

BeoordelingNatuurlijkheid

BeoordelingNatuurlijkheid
 Definitie:Vastgelegd kwalificerend kenmerk dat als basis geldt voor de Beoordeling. Dit is de feitelijke vastlegging van de kwalificerende kenmerken die zijn gebruikt voor de beoordeling.
 Subtype van:BeoordelingIndicator
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendeKenmerken

 Type:KwalificerendKenmerkNatuurlijkheid
 Definitie:Beschrijft welk kenmerk (soort, conditie, element) in welke mate en/of in welke vorm dient voor te komen om kwalificerend te zijn voor de kwaliteit van het beheertype.
 Multipliciteit:1

Attribuut: tussenResultatenNatuurlijkheid

 Type:TussenResultaatNatuurlijkheid
 Definitie:Berekende tussenresultaten die ten grondslag liggen voor de kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn relevant voor de interpretatie van de beoordeling en worden zodoende gestructureerd vastgelegd.
 Multipliciteit:1..*

BeoordelingruimtelijkeCondities

BeoordelingRuimtelijkeCondities
 Definitie:Vastgelegd kwalificerend kenmerk dat is basis gold voor de Beoordeling. Dit is de feitelijke de vastlegging van de kwalificerende kenmerken die zijn gebruikt voor de beoordeling.
 Subtype van:BeoordelingIndicator
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendeKenmerken

 Type:KwalificerendKenmerkRuimtelijkeCondities
 Definitie:Beschrijft welk kenmerk (soort, conditie, element) in welke mate en/of in welke vorm dient voor te komen om kwalificerend te zijn voor de kwaliteit van het beheertype.
 Multipliciteit:1

BeoordelingStandplaatsFactoren

BeoordelingStandplaatsFactoren
 Definitie:Vastgelegd kwalificerend kenmerk dat is basis gold voor de Beoordeling. Dit is de feitelijke de vastlegging van de kwalificerende kenmerken die zijn gebruikt voor de beoordeling.
 Subtype van:BeoordelingIndicator
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendeKenmerken

 Type:KwalificerendKenmerkStandplaatsFactoren
 Definitie:Beschrijft welk kenmerk (soort, conditie, element) in welke mate en/of in welke vorm dient voor te komen om kwalificerend te zijn voor de kwaliteit van het beheertype.
 Multipliciteit:1

Attribuut: tussenResultatenStandplaatsFactoren

 Type:TussenResultaatStandplaatsFactoren
 Definitie:Berekende tussenresultaten die ten grondslag liggen voor de kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn relevant voor de interpretatie van de beoordeling en worden zodoende gestructureerd vastgelegd.
 Multipliciteit:1..*

BeoordelingStructuurElementen

BeoordelingStructuurElementen
 Definitie:Vastgelegd kwalificerend kenmerk dat is basis gold voor de Beoordeling. Dit is de feitelijke de vastlegging van de kwalificerende kenmerken die zijn gebruikt voor de beoordeling.
 Subtype van:BeoordelingIndicator
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendeKenmerken

 Type:KwalificerendKenmerkStructuurElementen
 Definitie:Beschrijft welk kenmerk (soort, conditie, element) in welke mate en/of in welke vorm dient voor te komen om kwalificerend te zijn voor de kwaliteit van het beheertype.
 Multipliciteit:1

Attribuut: tussenResultatenStructuurElementen

 Type:TussenResultaatStructuurElementen
 Definitie:Berekende tussenresultaten die ten grondslag liggen voor de kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn relevant voor de interpretatie van de beoordeling en worden zodoende gestructureerd vastgelegd.
 Multipliciteit:1..*

KwalificerendKenmerk

KwalificerendKenmerk (abstract)
 Definitie:Superklasse van verzamelde kwalificerende kenmerken die basis vormen voor beoordeling kwaliteits aspect.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: toelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting van een kwalificerend kenmerk
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkFloraEnFaunaTotaal

KwalificerendKenmerkFloraEnFaunaTotaal
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van flora-en fauna die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Toelichting:Het KwalificerendKenmerkFloraEnFauna wordt getoetst aan het CriteriumFloraEnFauna.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendKenmerkBerekend

 Type:KwalificerendKenmerkFloraEnFauna
 Definitie:Berekende kwalificerende kenmerken van flora- en fauna die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Het KwalificerendKenmerkFloraEnFauna wordt getoetst aan het CriteriumFloraEnFauna.
 Multipliciteit:1

Attribuut: kwalificerendKenmerkExpert

 Type:KwalificerendKenmerkFloraEnFauna
 Definitie:Door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van flora- en fauna die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Het KwalificerendKenmerkFloraEnFauna wordt getoetst aan het CriteriumFloraEnFauna.
 Multipliciteit:0..1

KwalificerendKenmerkFloraEnFauna

KwalificerendKenmerkFloraEnFauna
 Definitie:Waarden voor de kwalificerende kenmerken van flora- en fauna die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Het KwalificerendKenmerkFloraEnFauna wordt getoetst aan het CriteriumFloraEnFauna.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: aantalKwalificerendeSoorten

 Type:Integer
 Definitie:Daadwerkelijk aantal kwalificerende soorten dat voorkomt.
 Multipliciteit:1

Attribuut: aantalVoorkomendeSoortGroepen

 Type:Integer
 Definitie:Daadwerkelijk voorkomende aantal soortgroepen
 Multipliciteit:1

Attribuut: aantalUitRodeLijst

 Type:Integer
 Definitie:Daadwerkelijk aantal rode lijst soorten dat voorkomt.
 Multipliciteit:1

Attribuut: aantalVerspreidKwalificerendeSoorten

 Type:Integer
 Definitie:Daadwerkelijk verspreid voorkomende kwalificierende soorten.
 Toelichting:Voor meer informatie over verspreiding van soorten zie 'Werkwijze monitoring'
 Multipliciteit:1

Attribuut: afwijkendKwalificerendKenmerk

 Type:Integer
 Definitie:

Afwijkende kwalificerende kenmerken die ook van invloed zijn op de kwaliteitsscore van de indicator flora-

en fauna conform codelijst 'AfwijkendKwalificerendKenmerkFloraEnFauna'

 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkNatuurlijkheidTotaal

KwalificerendKenmerkNatuurlijkheidTotaal
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van natuurlijkheid die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendKenmerkBerekend

 Type:KwalificerendKenmerkNatuurlijkheid
 Definitie:Berekende kwalificerende kenmerken van natuurlijkheid die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: kwalificerendKenmerkExpert

 Type:KwalificerendKenmerkNatuurlijkheid
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van natuurlijkheid die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkNatuurlijkheid

KwalificerendKenmerkNatuurlijkheid
 Definitie:Waarden voor de kwalificerende kenmerken van natuurlijkheid die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: aantalNatuurlijkeProcessen

 Type:Integer
 Definitie:Aantal natuurlijke processen dat voorkomt
 Multipliciteit:1

Attribuut: aantalVoorkomendeSleutelsoorten

 Type:Integer
 Definitie:Aantal sleutelsoorten dat voorkomt.
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkRuimtelijkeConditiesTotaal

KwalificerendKenmerkRuimtelijkeConditiesTotaal
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van ruimtelijke condities die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendKenmerkBerekend

 Type:KwalificerendKenmerkRuimtelijkeCondities
 Definitie:Berekende kwalificerende kenmerken van ruimtelijke condities die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:0..1
 

Attribuut: kwalificerendKenmerkExpert

 Type:KwalificerendKenmerkRuimtelijkeCondities
 Definitie:Door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van ruimtelijke condities die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkRuimtelijkeCondities

KwalificerendKenmerkRuimtelijkeCondities
 Definitie:Waarden voor de kwalificerende kenmerken van ruimtelijke condities die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

KwalificerendKenmerkStandplaatsFactorenTotaal

KwalificerendKenmerkStandPlaatsFactorenTotaal
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van standplaatsfactoren die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendKenmerkBerekend

 Type:KwalificerendKenmerkStandplaatsFactoren
 Definitie:Berekende kwalificerende kenmerken van standplaatsfactoren die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:1

Attribuut: kwalificerendKenmerkExpert

 Type:KwalificerendKenmerkStandplaatsFactoren
 Definitie:Door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van standplaatsfactoren die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Multipliciteit:0..1

KwalificerendKenmerkStandplaatsFactoren

KwalificerendKenmerkStandplaatsFactoren
 Definitie:Waarden voor de ingevulde kwalificerende kenmerken van standplaatsfactoren die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Toelichting:Nog niet alle kwalificerende kenmerken zijn bekend.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: OppervlakteLaag

 Type:double
 Definitie:Totale oppervlakte binnen het beoordelingsgebied met een totaalscore = 'laag' voor het kwalificerende kenmerk standplaatsfactoren.
 Toelichting:Het totale oppervlakte is in m2
 Multipliciteit:1

Attribuut: OppervlakteMidden

 Type:double
 Definitie:Totale oppervlakte binnen het beoordelingsgebied met een totaalscore = 'midden' voor het kwalificerende kenmerk standplaatsfactoren.
 Toelichting:Het totale oppervlakte is in m2
 Multipliciteit:1

Attribuut: OppervlakteHoog

 Type:double
 Definitie:Totale oppervlakte binnen het beoordelingsgebied met een totaalscore = 'hoog' voor het kwalificerende kenmerk standplaatsfactoren.
 Toelichting:Het totale oppervlakte is in m2
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkStructuurElementenTotaal

KwalificerendKenmerkStructuurElementenTotaal
 Definitie:Berekende of door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van structuurelementen die een directe basis vormen voor het oordeel.
 
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendKenmerkBerekend

 Type:KwalificerendKenmerkStructuurElementen
 Definitie:Berekende kwalificerende kenmerken van structuurelementen die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: kwalificerendKenmerkExpert

 Type:KwalificerendKenmerkStructuurElementen
 Definitie:Door expert ingevulde kwalificerende kenmerken van structuurelementen die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Multipliciteit:1

KwalificerendKenmerkStructuurElementen

KwalificerendKenmerkStructuurElementen
 Definitie:Berekende of ingevulde kwalificerende kenmerken van structuurelementen die een directe basis vormen voor het oordeel.
 Subtype van:KwalificerendKenmerk
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: aantalKwalificerendeElementen

 Type:Integer
 Definitie:Aantal kwalificerende elementen dat voorkomt
 Multipliciteit:1

TussenResultaatFloraEnFauna

TussenResultaatFloraEnFauna
 Definitie:Berekende tussenresultaten die ten grondslag liggen voor de kwalificerende kenmerken. Deze kenmerken zijn relevant voor de interpretatie van de beoordeling en worden zodoende gestructureerd vastgelegd. Is nodig voor het bepalen van het KwalificerendKenmerkFloraEnFauna.
 
 Toelichting:Alleen kwalificerende of rodelijst soorten komen voor in deze klasse.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: rodelijstStatus

 Type:URI
 Definitie:Unieke code (uri's) van de rode lijst status van de soort.
 Multipliciteit:0..1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: kwalificerendeSoort

 Type:URI
 Definitie:URI van de soort.
 Multipliciteit:1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: soortgroep

 Type:URI
 Definitie:URI van de soortgroep.
 Multipliciteit:0..1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: rodelijstType

 Type:URI
 Definitie:Unieke code (uri's) van de rode lijst waartoe de soort behoort.
 Multipliciteit:0..1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: verspreiding

 Type:Integer
 Definitie:Verspreiding van een soort als percentage over het geheel van de gridcellen in het grid.
 Multipliciteit:1

Attribuut: verspreidingskaart

 Type:GM_Surface
 Definitie:Verspreidingskaart (grid) van de betreffende soort
 Multipliciteit:0..1

TussenResultaatNatuurlijkheid

TussenResultaatNatuurlijkheid
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: natuurlijkProces

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van natuurlijke proces dat voorkomt
 Multipliciteit:1

Attribuut: voorkomendeSleutelsoort

 Definitie:Naam van sleutelsoort die voorkomt.
 Multipliciteit:1

TussenResultaatStandplaatsFactoren

TussenResultaatStandplaatsFactoren
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: GLG

 Type:Decimal
 Definitie:Gemiddelde laagste grondwaterstand (cm)
 Multipliciteit:1

Attribuut: pH

 Type:Decimal
 Definitie:pH-H2O
 Multipliciteit:1

Attribuut: trofie

 Type:Decimal
 Definitie:waarde voor voedselrijkdom
 Multipliciteit:1

Attribuut: oppervlakte

 Type:Decimal
 Definitie:Het deeloppervlakte van het totale beoordelingsgebied waar de waarden voor GLG, GVG, pH en trofie gelden.
 Multipliciteit:1

Attribuut: GLGScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:De score van de GLG conform codelijst 'KwaliteitsScore'
 Multipliciteit:1

Attribuut: GVGScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:De score van de GVG conform codelijst 'KwaliteitsScore'
 Multipliciteit:1

Attribuut: pHScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:De score van de pH conform codelijst 'KwaliteitsScore'
 Multipliciteit:1

Attribuut: trofieScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:De score van de trofie conform codelijst 'KwaliteitsScore'
 Multipliciteit:1

Attribuut: totaalScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:De gewogen totaalscore van de GLG score, GVG score, pH score en trofiescore van het deeloppervlakte.
 Multipliciteit:1

Attribuut: GVG

 Type:Decimal
 Definitie:Gemiddelde grondwaterstand aan begin groeiseizoen (1 april) (cm)
 Multipliciteit:1

TussenResultaatStructuurElementen

TussenResultaatStructuurElementen
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: kwalificerendStructuurElement

 Type:CharacterString
 Definitie:naam van kwalificerend structuurelement dat voorkomt
 Multipliciteit:1

BeoordelingsCriterium

BeoordelingsCriterium
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd tbv beoordeling
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beheerType

Attribuut: indicator

 Type:Indicator
 Definitie:Onderdeel dat kwaliteitsbepalend is
 Multipliciteit:1

Attribuut: kwaliteitScore

 Type:KwaliteitsScore
 Definitie:Beoordeling na kwaliteitsbeoordeling per beheertype
 Multipliciteit:1

Attribuut: beginGeldigheid

 

Attribuut: eindGeldigheid

 

Attribuut: identificatie

 

CriteriumFloraEnFauna

CriteriumFloraEnFauna
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd ten behoeve van beoordeling van het kwaliteitsaspect Flora en Fauna.
 
 Subtype van:BeoordelingsCriterium
 Toelichting:De 'generieke' regel kan omschreven worden als: Het voorkomen van <minimum aantal> <kwalificerende soorten> waarvan <minimum aantal> verspreid over <minimum percentage> van de oppervlakte van het beheertype en <aantal soortgroepen> vertegenwoordigd zijn. Tot de kwalificerende soorten kunnen ook maximaal <aantal> extra soorten uit de rode lijst gerekend worden, indien deze voorkomen in het beheertype.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: kwalificerendeSoort

 Type:URI
 Definitie:Lijst van URI's van kwalificerende soorten.
 Multipliciteit:1..*
 Herkomst:NDFF

Attribuut: minimumAantalKwalificerendeSoorten

 Type:Integer
 Definitie:Minimum aantal kwalificerende soorten die voor moeten komen.
 Multipliciteit:1

Attribuut: minimumAantalVoorkomendeSoortGroepen

 Type:Integer
 Definitie:Minimum aantal soortgroepen dat voor moet komen.
 Multipliciteit:1

Attribuut: maximumAantalUitRodeLijstSoorten

 Type:Integer
 Definitie:Maximum aantal soorten uit de rode lijst die mogen tellen als kwalificerende soort
 Multipliciteit:1

Attribuut: minimumAantalKwalificerendeSoortenVoorVerspreiding

 Type:Integer
 Definitie:Minimum aantal kwalificerende soorten dat verspreid moet voorkomen
 Multipliciteit:1

Attribuut: maximumAantalKwalificerendeSoorten

 Type:Integer
 Definitie:Maximum aantal kwalificerende soorten die voor mogen komen.
 Multipliciteit:1

Attribuut: maximumAantalVoorkomendeSoortGroepen

 Type:Integer
 Definitie:Maximum aantal soortgroepen dat voor moet komen.
 Multipliciteit:1

Attribuut: maximumAantalKwalificerendeSoortenVoorVerspreiding

 Type:Integer
 Definitie:Minimum aantal kwalificerende soorten dat verspreid moet voorkomen
 Multipliciteit:1

CriteriumNatuurlijkheid

CriteriumNatuurlijkheid
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd ten behoeve van de beoordeling (hoog, midden of laag) van kwaliteitsaspect Natuurlijkheid.
 
 Subtype van:BeoordelingsCriterium
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: nog te bepalen

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

CriteriumRuimtelijkeCondities

CriteriumRuimtelijkeCondities
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd ten behoeve van de beoordeling (hoog, midden of laag) van kwaliteitsaspect Ruimtelijke Condities.
 
 Subtype van:BeoordelingsCriterium
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: nog te bepalen

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

CriteriumStandplaatsFactoren

CriteriumStandplaatsFactoren
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd ten behoeve van de beoordeling (hoog, midden of laag) van het kwaliteitsaspect Milieu en WaterCondities.
 
 Subtype van:BeoordelingsCriterium
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: nog te bepalen

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

CriteriumStructuurElementen

CriteriumStructuurElementen
 Definitie:Verzameling van criteria (maatlatten) waarlangs de kwalificerende kenmerken worden gelegd ten behoeve van de beoordeling (hoog, midden of laag) van kwalitietsaspect Structuur.
 
 Subtype van:BeoordelingsCriterium
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: nog te bepalen

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

WaarnemingFloraEnFauna

WaarnemingFloraEnFauna
 Definitie:Feitelijke waarnemingen die basis vormen voor tussenresultaat en uiteindelijk als beoordeling.
 
 Subtype van:GeoObject
 Toelichting:Structuur gebaseerd op NDFF output standaard.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: soort

 Type:URI
 Definitie:URI van de soort.
 Multipliciteit:1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: soortGroep

 Type:URI
 Definitie:URI van de soortgroep.
 Multipliciteit:1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: geometrie

 Type:GM_Point
 Definitie:originele locatie waar de soort is waargenomen zonder (onzekerheids) buffer.
 Multipliciteit:1

Attribuut: rodelijstStatus

 Type:URI
 Definitie:URI van de rodelijst status van de soort. Verplicht indien van toepassing.
 Multipliciteit:0..1
 Herkomst:NDFF

Attribuut: beginTijd

Toelichting:

Begindatum van de periode waarin de waarneming geldig is.

Attribuut: eindTijd

Toelichting:Einddatum van de periode waarin de waarneming geldig is.
Attribuut: identificatie

WaarnemingStandplaatsFactoren

WaarnemingStandplaatsFactoren
 Definitie:Feitelijke waarnemingen die basis vormen voor tussenresultaat en uiteindelijk als beoordeling.
 Herkomst:IMNa
 Subtype van:GeoObject
 Stereotypes:«featureType»
Attribuut: geometrie

Attribuut: GVG

 Type:Decimal
 Definitie:Gemiddelde grondwaterstand aan begin groeiseizoen (1 april) (cm)
 Multipliciteit:1

Attribuut: GLG

 Type:Decimal
 Definitie:Gemiddelde laagste grondwaterstand (cm)
 Multipliciteit:1

Attribuut: pH

 Type:Decimal
 Definitie:pH-H2O
 Multipliciteit:1

Attribuut: trofie

 Type:Decimal
 Definitie:waarde voor voedselrijkdom
 Multipliciteit:1

Attribuut: opmerkingenGVG

 Type:Decimal
 Definitie:Opmerkingen gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
 Toelichting:Bron is de expert judgement uit iteratio
 Multipliciteit:1

Attribuut: opmerkingenGLG

 Type:Decimal
 Definitie:Opmerkingen gemiddeld laagste grondwaterstand
 Toelichting:Bron is de expert judgement uit iteratio
 Multipliciteit:1

Attribuut: opmerkingenpH

 Type:Decimal
 Definitie:Opmerkingen pH-H2O waarde
 Toelichting:Bron is de expert judgement uit iteratio
 Multipliciteit:1

Attribuut: opmerkingenTrofie

 Type:Decimal
 Definitie:Opmerkingen voedselrijkdom
 Toelichting:Bron is de expert judgement uit iteratio
 Multipliciteit:1

Attribuut: identificatie

Attribuut: beginTijd

Toelichting:

Begindatum van de periode waarin de waarneming geldig is.

Attribuut: eindTijd

Toelichting:Einddatum van de periode waarin de waarneming geldig is.

MonitoringsProgramma

MonitoringsProgramma
 Definitie:Rapport waarin de vastgestelde meetdoelen zijn vertaald naar globale activiteiten en taakverdelingen zodat hierop alle partijen concrete monitoringsplannen kunnen opstellen.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beginGeldigheid

Attribuut: eindGeldigheid

 

Attribuut: naam

 

Attribuut: provinciecode

 Type:CbsProvincieCode
 Definitie:Code van de provincie
 Multipliciteit:1

MonitoringsPlan

MonitoringsPlan
 Definitie:Document waarin beschreven wordt wat, wanneer en hoe men een bepaald gebied gaat monitoren (meerjarig plan). Een monitorinsgplan is een verzameling monitorings activiteiten
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beginGeldigheid

Attribuut: eindGeldigheid

 

Attribuut: monitoringsActiviteiten

 Type:MonitoringsActiviteit
 Definitie:Verzameling van monitorings activiteiten.
 Multipliciteit:1..*

Attribuut: eigenaar

 Type:CharacterString
 Definitie:Eigenaar van het plan.
 Multipliciteit:1

Attribuut: provinciecode

 Type:CbsProvincieCode
 Definitie:Code van de provincie
 Multipliciteit:1

Attribuut: naam

 

Association role:

 Type:MonitoringsProgramma
 Multipliciteit:1

MonitoringsActiviteit

MonitoringsActiviteit
 Definitie:Een verzameling van monitoringsactiviteiten maakt een monitoringsplan.
 
 Subtype van:FunctioneelGebied
 Toelichting:Een monitoringsactiviteit loopt maximaal 1 jaar. Voor activiteiteiten met een doorlooptijd van meer dan 1 jaar moet per jaar een monitoringsactiviteit worden gedefinieerd.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beginGeldigheid

Attribuut: eindGeldigheid

Attribuut: Identificatie

 

Attribuut: onderzoeksGebied

 Type:GM_Surface
 Definitie:Locatie waar de monitoringsactiviteit betrekking op heeft.
 Multipliciteit:1

Attribuut: toelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Aanvullende toelichting van de monitoringsactiviteit
 Multipliciteit:0..1
 

Attribuut: activiteitType

 Type:MonitoringsActiviteitType
 Definitie:Een codelist van de monitoringsactiviteittypen.
 Multipliciteit:1
 Herkomst:IMNa3.0 CodeList MonitoringsActiviteitType

Association role:

 Type:MonitoringsPlan
 Multipliciteit:1

IMNa Productmodel – Vegetatie en Habitats

Dit is een conceptversie van het productmodel Vegetatie en Habitats. Wanneer de applicaties Vegetatie en Habitat beide in productie staan dan zal de definitieve versie van dit productmodel worden gepubliceerd. Zie het GLP Habitat voor de actuele versie van de te leveren informatie voor Habitat.

VegetatieKarteringPackage

VegetatieKarteringPackage
 Definitie:Een vegetatiekarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over vegetatie die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook vegetatiekaart of vegetatiekartering wordt genoemd.
 
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een vegetatiekarteringpackage bestaat minimaal uit een vegetatiekartering en optioneel uit documentatie, legenda's, toevoegingen en interpretaties. Interpretaties zijn het resultaat van nadere analyse door bijvoorbeeld Iteratio die in de package worden aangevuld. Bijvoorbeeld: vegetatiekarting van Terschelling of Slikken van de Heen.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: packageNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van de vegetatiepackage
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageKwaliteit

 Type:Kwaliteitslabel
 Definitie:Kwaliteit van de vegetatiepackage conform codelijst Kwaliteitslabel
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieProtocol

 Type:Protocol
 Definitie:Wijze waarop vegetatie-informatie wordt verzameld in het veld conform codelijst
 Toelichting:Er zijn protocollen met soorten en zonder soorten beschikbaar
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageToelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting van de vegetatiepackage
 Toelichting:Een voorbeeld is een beschrijving van de specifieke inwinmethoden.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageGeometrie

 Type:GM_Surface
 Definitie:Begrenzing van het onderzoeksgebied waar de vegetatiepackage betrekking op heeft.
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van de vegetatiepackage
 Toelichting:Het packageID is als volgt opgebouwd: NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: beginTijd

 
Toelichting:

Begindatum van de periode waarop de inventarisatie in het veld betrekking heeft.

Attribuut: eindTijd

 
Toelichting:Einddatum van de periode waarop de inventarisatie in het veld betrekking heeft.

Attribuut: packageInwinner

 Type:CharacterString
 Definitie:Inwinner van de informatie uit de vegetatiepackage
 Toelichting:Bijvoorbeeld groenbureau dat vegetatiekartering heeft gemaakt.
 Multipliciteit:1
 

Attribuut: packageBronhouder

 Type:CharacterString
 Definitie:Bronhouder van de vegetatiepackage
 Toelichting:Bronhouders zijn eindverantwoordelijk voor de informatie die in de vegetatiepackage is opgenomen
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieKarteringsProtocol

 Type:VegetatieKarteringsProtocol
 Definitie:Het gebruikte protocol beschrijft welke methode is gebruikt om een vegetatiekartering uit te voeren.
Toelichting:Invullen conform de codelijst 'VegetatieKarteringsProtocol'
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLokaalNaarLandelijk

 Type:VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk
 Definitie:Dit datatype beschrijft voor alle lokale vegetatietypen de vertaling naar een of twee landelijke vegetatietypen. Per package is een dergelijke tabel opgenomen.
 Multipliciteit:1..*

Association role: documentatie

 Type:VegetatieDocumentatie
 Multipliciteit:0..*

Association role: nonVegetatie

 Type:NonVegetatie
 Multipliciteit:0..*

Association role: vegetatieOpname

 Type:VegetatieOpname
 Multipliciteit:0..*

Association role: vegetatie

 Type:Vegetatie
 Multipliciteit:1..*

Association role: soortWaarneming

 Type:SoortWaarneming
 Multipliciteit:0..*

Vegetatie

Vegetatie
 Definitie:Een geografisch gebied met een karakteristieke groep van planten in een vegetatie volgens een landelijke typologie.
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een vegetatieobject kan behalve een type ook aanvullende informatie bevatten zoals een toevoeging, interpretatie, specifieke legenda en de waargenomen soorten.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: vegetatieStructuur

 Type:StructuurType
 Definitie:Beschrijft het structuurvlak met informatie over structuurtype en bedekking.
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: veldsituatieDatum

 Type:DateTime
 Definitie:datum van de veldsituatie waarop de basisinformatie betrekking heeft
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van het vegetatieobject
 Toelichting:Het vegetatieID is als volgt opgebouwd: NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: soortKartering

 Type:SoortKartering
 Definitie:Waarnemingen van algemene, vlakdekkende soorten die betrekking hebben op de classificatie van het vegetatieobject.
 Toelichting:De waarnemingen zijn niet direct gekoppeld aan een vegetatieobject door middel van de locatie van de waarneming. De waarnemingen zjin bedoeld om meer informatie te verstrekken hoe de classificatie van het object tot stand is gekomen. Zeldzame soorten waarvan de puntlocatie bekend is, worden niet via dit attribuut opgenomen.
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: vegetatieLegenda

 Type:VegetatieLegenda
 Definitie:Legenda samengesteld door de bronhouder/inwinner voor een specifieke visualisatie van de informatie uit de vegetatiepackage.
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: geometrie

Toelichting:Begrenzing van het vegetatie object als vlak of lijn.

Attribuut: vegetatieInterpretatie

 Type:VegetatieInterpretatie
 Definitie:Interpretatie(s) van het vegetatieobject, bijgevoegd door de bronhouder/inwinner voor een specifieke uitbreiding van de informatie uit de vegetatiepackage.
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: vegetatieTypeLokaal

 Type:VegetatieTypeLokaalMetBedekking
 Definitie:Beschrijving van het vegetatietype conform een van de lokale standaarden.
 Toelichting:Een bronhouder of inwinner kan zelf een lokaal vegetatietype definiëren.
 Multipliciteit:1..*

Attribuut: vegetatieToevoeging

 Type:VegetatieToevoeging
 Definitie:Toevoeging(en) aan het vegetatieobject, bijgevoegd door de bronhouder/inwinner voor een specifieke uitbreiding van de informatie uit de vegetatiepackage.
 Toelichting:Bijvoorbeeld door bronhouder/inwinner zelf toegevoegde structuurclassificatie van de vegetatieobjecten
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: opmerking

 Type:CharacterString
 Definitie:Een algemene opmerking om specifieke kenmerken van het vegetatievlak te verklaren (e.g. brand, overstroming, e.d.)
 Multipliciteit:0..1

NonVegetatie

NonVegetatie
 Definitie:NonVegetatie kan alle (vlak)objecten bevatten die niet gekarteerd zijn, maar wel een waardevolle toevoeging zijn in de package.
 Herkomst:BRT
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een voorbeeld is een algemenere typering zoals 'bos' of een terrein dat op een topografisch kenmerk is omschreven zoals een pad of waterdeel. Wanneer het object een topografisch kenmerk bevat wordt aanbevolen een dit conform de typering van de Basisregistratie Topografie (BRT) te omschrijven.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: geometrie

 

Attribuut: nonVegetatieType

 Type:NonVegetatieType
 Definitie:Type Non-vegetatie als een van de objectklassen conform BRT (wegdeel, waterdeel, spoordeel, etc)
 Multipliciteit:1

Attribuut: nonVegetatieID

 Type:NEN3610ID
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»
Constraint: ligging overlapt niet met Vegetatie

NonVegetatieType

NonVegetatieType
 Definitie:Een non-vegetatietypering conform een van de schema's van de bronhouder. Dit schema is een niet-landelijk vastgesteld schema.
 Toelichting:Bronhouder/inwinner is zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze lijst. Dit model dwingt niet af dat er vaste waarde voor non-vegetatietypen wordt bijgehouden.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: nonVegetatieType

 Type:NonVegetatieTypeCode
 Definitie:Code van het non-vegetatietype uit de lokale standaard, toegekend aan het non-vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/NonVegetatieType/NonVegetatietypeSchema/B1
 Multipliciteit:1

Attribuut: nonVegetatieTypeSchema

 Type:NonVegetatieTypeSchema
 Definitie:Verwijzing naar het lokaal schema dat gebruikt is voor het definiëren van het non-vegetatietype.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/NonVegetatieType/NonVegetatieTypeSchema
 Multipliciteit:1

Attribuut: nonVegetatieTypeNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het non-vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: Bos
 Multipliciteit:0..1

VegetatieDocumentatie

VegetatieDocumentatie
 Definitie:Vegetatiedocumentatie bestaat uit documenten en/of rapportages die meer informatie verstrekken omtrent het vegetatiepackage.
 Toelichting:Bijvoorbeeld: rapportages omtrent de gebruikte methode, resultaten en bijzonderheden bij het karteren van een gebied, opgeleverd door een groenbureau.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: documentNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het document
 Multipliciteit:1

Attribuut: documentType

 Type:CharacterString
 Definitie:MIME type waarin het document opgeslagen is
 Toelichting:Voorkeurtype is PDF (application/pdf)
 Multipliciteit:1

Attribuut: documentURI

 Type:URI
 Definitie:Verwijzing naar het document door middel van een URI
 Toelichting:De verwijzing betreft een verwijzing binnen de package. Vanuit een vegetatiepackage kan verwezen worden door middel van een URI naar een bijbehorend document dat ook onderdeel is van de package.
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieDocumentatieID

 Type:NEN3610ID
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

VegetatieTypeLandelijk

VegetatieTypeLandelijk
 Definitie:Een vegetatietypering conform een van de landelijke vegetatieschema's.
 Toelichting:Bedekkingspercentage is verplicht in te vullen bij vegetatie-objecten, maar niet van toepassing bij vegetatie-opnameobjecten.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: vegetatieTypeLandelijk

 Type:VegetatieTypeLandelijkCode
 Definitie:Code van het vegetatietype uit de landelijke standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatietype/vvn/B219a
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het landelijke vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: type van dennen, vorm met pijpenstrootje
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkSchema

 Type:VegetatieTypeLandelijkSchema
 Definitie:Verwijzing naar het landelijke schema dat gebruikt is voor het definiëren van het vegetatietype.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatieschemas/VVN
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkAlternatief

 Type:VegetatieTypeLandelijkCode
 Definitie:Code van het alternatieve vegetatietype uit de landelijke standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatietype/vvn/B219a
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: abundantieSchaalCode

 Type:AbundantieSchaalCode
 Definitie:Code van de abundantie van een gekozen abundantieschaalschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: abundantieSchaalSchema

 Type:AbundantieSchaal
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van de abundantie
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkAlternatiefNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het alternatieve landelijke vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: type van dennen, vorm met pijpenstrootje
 Multipliciteit:0..1

VegetatieTypeLokaal

VegetatieTypeLokaal
 Definitie:Een vegetatietypering conform een van de vegetatieschema's van de bronhouder. Dit schema is een niet-landelijk vastgesteld schema.
 Toelichting:Bronhouder/inwinner is zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze lijst. Dit model dwingt niet af dat er vaste waarde voor lokale vegetatietypen wordt bijgehouden.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: vegetatieTypeLokaalNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het lokaal vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: type van dennen, vorm met pijpenstrootje
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieTypeLokaalSchema

 Type:VegetatieTypeLokaalSchema
 Definitie:Verwijzing naar het lokaal schema dat gebruikt is voor het definiëren van het vegetatietype.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieTypeLokaal/VegetatietypeLokaalSchema
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLokaal

 Type:VegetatieTypeLokaalCode
 Definitie:Code van het vegetatietype uit de lokale standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieTypeLokaal/VegetatietypeLokaalSchema/18a
 Multipliciteit:1

Attribuut: abundantieSchaalCode

 Type:AbundantieSchaalCode
 Definitie:Code van de abundantie van een gekozen abundantieschaalschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: abundantieSchaalSchema

 Type:AbundantieSchaal
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van de abundantie
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk

VegetatieTypeLokaalNaarLandelijk
 Definitie:Dit datatype beschrijft voor alle lokale vegetatietypen de vertaling naar een of twee landelijke vegetatietypen. Per package is een dergelijke tabel opgenomen.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: vegetatieTypeLokaalNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het lokaal vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: type van dennen, vorm met pijpenstrootje
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLokaal

 Type:VegetatieTypeLokaalCode
 Definitie:Code van het vegetatietype uit de lokale standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieTypeLokaal/VegetatietypeLokaalSchema/18a
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijk

 Type:VegetatieTypeLandelijkCode
 Definitie:Code van het vegetatietype uit de landelijke standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatietype/vvn/B219a
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkSchema

 Type:VegetatieTypeLandelijkSchema
 Definitie:Verwijzing naar het landelijke schema dat gebruikt is voor het definiëren van het vegetatietype.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatieschemas/VVN
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijkAlternatief

 Type:VegetatieTypeLandelijkCode
 Definitie:Code van het alternatieve vegetatietype uit de landelijke standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatietype/vvn/B219a
 Multipliciteit:0..1

SoortWaarneming

SoortWaarneming
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om los waargenomen soorten toe te voegen aan het vegetatieobject.
 
 Toelichting:De waarnemingen in deze klasse worden met een eigen geometrie vastgelegd. Vaak zijn dit zeldzame soorten die belangrijk zijn voor de bepaling van een vegetatietype.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: soortSchema

 Type:VegetatieSoortSchema
 Definitie:Verwijzing naar het schema dat gebruikt is voor het definiëren van soorten.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.ndff.nl/soortschema
 Multipliciteit:1
 

Attribuut: soortNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van de waargenomen soort
 Toelichting:Bijvoorbeeld: grove den
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: bedekkingsPercentage

 Type:Integer
 Definitie:Percentage van de bedekking van het desbetreffende vegetatietype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 10
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: abundantieSchaalCode

 Type:AbundantieSchaalCode
 Definitie:Code van de abundantie van een gekozen abundantieschaalschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: abundantieSchaalSchema

 Type:AbundantieSchaal
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van de abundantie
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: geometrie

 Type:PuntLijnVlak
 Multipliciteit:1

Attribuut: soortWaarnemingID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van de soortWaarneming
 Toelichting:Het soortWaarnemingID is als volgt opgebouwd: NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: aantalsKlasseSchema

 Type:AantalsKlasse
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van aantallen
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/aantalsklassen/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: aantalsKlasseCode

 Type:AantalsKlasseCode
 Definitie:Code van de aantallen van een gekozen aantalsklasselschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: floronCode

 Type:Integer
 Definitie:unieke numerieke code voor taxa
 Toelichting:binnen dit domein hanteren we alleen de codes voor taxa van flora (inclusief cryptogramen)
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: soortCode

 Type:VegetatieSoortCode
 Definitie:Code uit het bijbehorende schema voor soorten
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.ndff.nl/soortschema/grvdn
 Multipliciteit:1

SoortKartering

SoortKartering
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om los waargenomen soorten toe te voegen aan het vegetatieobject.
 
 Toelichting:De waarnemingen in deze klasse worden niet met een eigen geometrie vastgelegd. Alleen vlakdekkende (vaak algemene) soorten worden opgenomen in deze klasse.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: aantalsKlasseCode

 Type:AantalsKlasseCode
 Definitie:Code van de aantallen van een gekozen aantalsklasselschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: soortNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van de waargenomen soort
 Toelichting:Bijvoorbeeld: grove den
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: soortSchema

 Type:VegetatieSoortSchema
 Definitie:Verwijzing naar het schema dat gebruikt is voor het definiëren van soorten.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.ndff.nl/soortschema
 Multipliciteit:1

Attribuut: soortCode

 Type:VegetatieSoortCode
 Definitie:Code uit het bijbehorende schema voor soorten
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: http://ndff-ecogrid.nl/taxonomy/taxa/fagussylvatica
 Multipliciteit:1
 

Attribuut: bedekkingsPercentage

 Type:Integer
 Definitie:Percentage van de bedekking van de desbetreffende soort
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 10
 Multipliciteit:0..1
 

Attribuut: abundantieSchaalCode

 Type:AbundantieSchaalCode
 Definitie:Code van de abundantie van een gekozen abundantieschaalschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:0..1
 

Attribuut: abundantieSchaalSchema

 Type:AbundantieSchaal
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van de abundantie
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: floronCode

 Type:Integer
 Definitie:unieke numerieke code voor taxa
 Toelichting:binnen dit domein hanteren we alleen de codes voor taxa van flora (inclusief cryptogramen)
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: aantalsKlasseSchema

 Type:AantalsKlasse
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van aantallen
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/aantalsklassen/schemanaam
 Multipliciteit:0..1

VegetatieLegenda

VegetatieLegenda
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om een vereenvoudigde legenda toe te voegen aan het vegetatieobject.
 
 Toelichting:Er zijn geen aanvullende afspraken of catalogi voor deze legenda's.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: legendaCode

 Type:URI
 Definitie:Code uit de bijbehorende legenda
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/legendaSchema/5
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaCodeNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het legenda-item
 Toelichting:Bijvoorbeeld: Bos
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: legendaSchema

 Type:URI
 Definitie:Verwijzing naar het lokaal schema dat gebruikt is voor het definiëren van de legenda
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieLegenda/Schema
 Multipliciteit:1

Association role: lokaleLegenda

 Type:LokaleLegenda
 Multipliciteit:1

VegetatieToevoeging

VegetatieToevoeging
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om toevoegingen over vegetatie toe te voegen aan het vegetatieobject.
 
 Toelichting:Er zijn geen aanvullende afspraken of catalogi voor deze toevoegingen.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: toevoegingSchema

 Type:URI
 Definitie:Verwijzing naar het lokaal schema dat gebruikt is voor het definiëren van de toevoeging
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieToevoeging/Schema
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingCode

 Type:URI
 Definitie:Code uit het bijbehorende schema voor toevoegingen
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/toevoegingSchema/5
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingCodeNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het toevoegings-item
 Toelichting:Bijvoorbeeld: zeldzaam
 Multipliciteit:0..1

Association role: lokaleToevoeging

 Type:LokaleToevoeging
 Multipliciteit:1

LokaleInterpretatie

LokaleInterpretatie
 Definitie:Deze klasse beschrijft een interpretatie die door de bronhouder zelf als onderdeel van de vegetatiepackage meegestuurd kan worden.
 
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: interpretatieNaam

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: interpretatieToelichting

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: interpretatieCode

 Type:LokaleInterpretatieCode
 Multipliciteit:1

Attribuut: interpretatieID

 Type:NEN3610ID
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

LokaleLegenda

LokaleLegenda
 Definitie:Deze klasse beschrijft een legenda die door de bronhouder zelf als onderdeel van de vegetatiepackage meegestuurd kan worden.
 
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: legendaNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Deze klasse beschrijft een legenda die door de bronhouder zelf als onderdeel van de vegetatiepackage meegestuurd kan worden.
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaToelichting

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaCode

 Type:LokaleLegendaCode
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaID

 Type:NEN3610ID
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

LokaleToevoeging

LokaleToevoeging
 Definitie:Deze klasse beschrijft een toevoeging die door de bronhouder zelf als onderdeel van de vegetatiepackage meegestuurd kan worden.
 
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: toevoegingNaam

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingToelichting

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingCode

 Type:LokaleToevoegingCode
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingID

 Type:NEN3610ID
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

LokaleInterpretatieCode

LokaleInterpretatieCode
 Definitie:Deze klasse beschrijft de intepretatie-items van de bijbehorende lokale interpretatie.
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: interpretatieCode

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: interpretatieCodeNaam

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: interpretatieCodeKleur

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

LokaleLegendaCode

LokaleLegendaCode
 Definitie:Deze klasse beschrijft de legenda-items van de bijbehorende lokale legenda.
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: legendaCodeKleur

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaCode

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: legendaCodeNaam

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

LokaleToevoegingCode

LokaleToevoegingCode
 Definitie:Deze klasse beschrijft de toevoegings-items van de bijbehorende lokale toevoeging.
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: toevoegingCode

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingCodeNaam

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

Attribuut: toevoegingCodeKleur

 Type:CharacterString
 Multipliciteit:1

VegetatieInterpretatie

VegetatieInterpretatie
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om interpretaties over vegetatie toe te voegen aan het vegetatieobject.
 
 Toelichting:Er zijn geen aanvullende afspraken of catalogi voor deze interpretaties.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: interpretatieCodeNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van het interpretatie-item
 Toelichting:Bijvoorbeeld: stikstofarm
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: interpretatieSchema

 Type:URI
 Definitie:Verwijzing naar het lokaal schema dat gebruikt is voor het definiëren van de interpretatie.
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/VegetatieInterpretatie/Schema
 Multipliciteit:1
 

Attribuut: interpretatieCode

 Type:URI
 Definitie:Code uit het bijbehorende schema voor interpretaties
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/interpretatieSchema/5
 Multipliciteit:1

Association role: lokaleInterpretatie

 Type:LokaleInterpretatie
 Multipliciteit:1

VegetatieOpname

VegetatieOpname
 Definitie:Deze klasse geeft de mogelijkheid om vegetatieopnamen toe te voegen aan het vegetatieobject.
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:De vegetatieopnamen zijn afkomstig uit TurboVeg
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: expositie

 Type:CharacterString
 Definitie:windstreek waarop de vegetatie op een hellend vlak gericht is
 Toelichting:Noord, Oost, Zuid, West
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: inclinatie

 Type:Integer
 Definitie:hoek van de helling waarop de vegetatie is waargenomen
 Toelichting:hoek wordt weergegeven in graden ten opzichte van het horizontale vlak
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieLaagBedekking

 Type:VegetatieLaagBedekking
 Definitie:bedekking van de verticale structuurlaag van de vegetatie
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: abundantieSchaalSchema

 Type:AbundantieSchaal
 Definitie:Schemanaam voor de classificatie van de abundantie
 Toelichting:Verwijzing naar de schemanaam is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieLaagHoogte

 Type:VegetatieLaagHoogte
 Definitie:hoogte van de verticale structuurlaag van de vegetatie
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: vegetatieOpnameID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van het vegetatieopnameobject
 Toelichting:Het vegetatieOpnameID is als volgt opgebouwd: NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: waarnemer

 Type:CharacterString
 Definitie:Waarnemer van de vegetatieopname
 Multipliciteit:1

Attribuut: geometrie

 Type:PuntLijnVlak
 Definitie:Begrenzing van de vegetatieopname als vlak.
 Multipliciteit:1

Attribuut: beginTijd

 

Attribuut: eindTijd

 

Attribuut: oppervlakte

 Type:Decimal
 Definitie:Oppervlakte van de vegetatieOpname
 Toelichting:De oppervlakte voor punt, lijn en vlakgeometrie geeft de daadwerkelijke oppervlakte van de opname zoals die in het veld is gebruikt. De oppervlakte
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieOpnameSoort

 Type:VegetatieOpnameSoort
 Definitie:Dit attribuut geeft de mogelijk om soortgegevens op te nemen die onderdeel zijn van de vegetatieopname.
 Multipliciteit:0..*
 Herkomst:IMNa

Attribuut: vegetatieTypeLokaal

 Type:VegetatieTypeLokaal
 Definitie:Een vegetatietypering conform een van de vegetatieschema's van de bronhouder. Dit schema is een niet-landelijk vastgesteld schema.
 Toelichting:Bronhouder/inwinner is zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze lijst. Dit model dwingt niet af dat er vaste waarde voor lokale vegetatietypen wordt bijgehouden.
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijk

 Type:VegetatieTypeLandelijk
 Definitie:Een vegetatietypering conform een van de landelijke vegetatieschema's.
 Multipliciteit:0..*

Attribuut: cryptogamenGeidentificeerd

 Type:Boolean
 Definitie:attribuut waarmee kan worden aangegeven of er cryptogamen ((korst)mossen) zijn geindentificeerd?
 Toelichting:Ja/Nee
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: opmerking

 Type:CharacterString
 Definitie:Vrij in te vullen opmerking
 Multipliciteit:0..1

VegetatieOpnameSoort

VegetatieOpnameSoort
 Definitie:Deze klasse beschrijft de soort die als onderdeel van de vegetatieopname meegeleverd kan worden.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: percentageMax

 Type:Decimal
 Definitie:maximaal percentage voorkomen van een soort in een opname
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: soortCode

 Type:VegetatieSoortCode
Definitie:Code uit het bijbehorende schema voor soorten
Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: http://ndff-ecogrid.nl/taxonomy/taxa/fagussylvatica
 Multipliciteit:1

Attribuut: percentageMin

 Type:Decimal
 Definitie:minimaal percentage voorkomen van een soort in een opname
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieStratum

 Type:StratumType
 Multipliciteit:1

Attribuut: abundantieSchaalCode

 Type:AbundantieSchaalCode
 Definitie:Code van de abundantie van een gekozen abundantieschaalschema.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/abundantie/schemanaam/dominant
 Multipliciteit:1

Attribuut: floroncode

 Type:Integer
 Definitie:Unieke numerieke code voor taxa
 Toelichting:Binnen dit domein hanteren we alleen de codes voor taxa van flora (inclusief cryptogramen)
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: percentageMean

 Type:Decimal
 Definitie:gemiddeld percentage voorkomen van een soort in een opname
 Multipliciteit:0..1
 

VegetatieLaagBedekking

VegetatieLaagBedekking
 Definitie:bedekking van de verticale structuurlaag van de vegetatie
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: vegetatieLaagType

 Type:VegetatieLaagType
 Definitie:type verticale structuurlaag van de vegetatie
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieLaagBedekking

 Type:Integer
 Definitie:bedekking van de verticale structuurlaag van de vegetatie in procenten
 Multipliciteit:1

VegetatieLaagHoogte

VegetatieLaagHoogte
 Definitie:hoogte van de verticale structuurlaag van de vegetatie
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: vegetatieLaagHoogteType

 Type:VegetatieLaagHoogteType
 Definitie:type verticale structuurlaag van de vegetatie voor het bepalen van de hoogtes
 Multipliciteit:1

Attribuut: vegetatieLaagHoogte

 Type:Decimal
 Definitie:hoogte van de verticale structuurlaag van de vegetatie in meters
 Multipliciteit:1

Lijnvlak

LijnVlak
 Definitie:Verzamelklasse voor de geometrietypen GM_Surface of GM_LineString. Een van deze twee geometrietypen mag gebruikt worden.
 Stereotypes:«union»

Attribuut: geometrieVlak

 Type:GM_Surface
 Multipliciteit:1

Attribuut: geometrieLijn

 Type:GM_Curve
 Multipliciteit:1

PuntLijnVlak

PuntLijnVlak
 Definitie:Verzamelklasse voor de geometrietypen GM_Surface, GM_LineString of GM_Point. Een van deze drie geometrietypen mag gebruikt worden.
 
 Stereotypes:«union»

Attribuut: geometrieVlak

 Type:GM_Surface
 Multipliciteit:1

Attribuut: geometrieLijn

 Type:GM_Curve
 Multipliciteit:1

Attribuut: geometriePunt

 Type:GM_Point
 Multipliciteit:1

Habitat

Habitat
 Definitie:Een geografisch gebied met een karakteristieke samenstelling van ecologische condities, processen, structuur en functies die de organismen ondersteunen die er leven.
 
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een habitattype bevat minimaal een landelijke typering met bijbehorende bedekking.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: bron

 Type:CharacterString
 Definitie:Gebruikte bronnen waarmee de bepaling van habitattypen heeft plaatsgevonden.
 Toelichting:Bijvoorbeeld packageID van vegetatiekartingpackage.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: habitatID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van het habitatobject
 Toelichting:NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: opmerking

 Type:CharacterString
 Definitie:Dit veld geeft de mogelijkheid om een algemene opmerking horende bij alle habitttypen in een vlak op te nemen.
 Toelichting:Het veld 'opmerking' bij habitatTypeBedekking kan gebruikt worden om een specificatie van de onderbouwing voor ieder habitattype in een vlak apart te geven.
 Multipliciteit:0..1
 

Attribuut: veldsituatieDatum

 Type:DateTime
 Definitie:datum van de veldsituatie waarop de basisinformatie betrekking heeft
 Multipliciteit:1

Attribuut: habitatType

 Type:HabitatTypeBedekking
 Definitie:Beschrijving van het type habitat en de bijbehorende bedekking.
 Multipliciteit:1..*

Attribuut: geometrie

Association role: habitatPackage

 Type:HabitatTypePackage
 Multipliciteit:1

HabitatTypePackage

HabitatTypePackage
 Definitie:Een habitattypepackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over habitat die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook habitattypenkaart of habitatkartering wordt genoemd.
 Herkomst:IMNa
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een habitattypepackage bestaat minimaal uit een habitatkartering met bedekkingspercentages. Bijvoorbeeld: Strabrechtse Heide & Beuven en Stelkampsveld.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: beginGeldigheid

Attribuut: eindGeldigheid

Attribuut: gebiedNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:De naam van het Natura 2000-gebied volgens het (ontwerp)besluit
 Toelichting:De naam betreft de Nederlandse naam, niet de Europese
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: methodiekDocumentVersie

 Type:MethodiekDocumentVersie
 Definitie:Versienummer van het gebruikte methodiekdocument voor habitattype kartering.
 Toelichting:In te vullen conform codelijst 'MethodiekDocumentVersie'
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageKwaliteit

 Type:Kwaliteitslabel
 Definitie:Kwaliteit van de datapackage conform codelijst Kwaliteitslabel
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageToelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting van de habitatpackage
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageGeometrie

 Type:GM_Surface
 Definitie:Begrenzing van het onderzoeksgebied waar de habitatpackage betrekking op heeft.
 Toelichting:De geometrie van de package volgt de Natura2000 gebiedsgrenzen.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van de vegetatiepackage
 Toelichting:Het packageID is als volgt opgebouwd: NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid. Lokaal ID kan conform methodiekdocument (o.a. nummer van gebied).
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: beginTijd

Attribuut: eindTijd

Attribuut: packageInwinner

 Type:CharacterString
 Definitie:Inwinner van de informatie uit de habitatpackage
 Toelichting:Bijvoorbeeld provincie die habitattypekaart heeft gemaakt.
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageBronhouder

 Type:CharacterString
 Definitie:Bronhouder van de habitatpackage
 Toelichting:Bronhouders zijn eindverantwoordelijk voor de informatie die in de habitatpackage is opgenomen
 Multipliciteit:1

Attribuut: gebiedNummer

 Type:Integer
 Definitie:Het nummer van het Natura 2000-gebied volgens het (ontwerp)besluit
 Toelichting:Het nummer betreft de Nederlandse nummering, niet de Europese
 Multipliciteit:0..1

Association role: heeftDocumentatie

 Type:HabitatDocumentatie
 Multipliciteit:0..*

HabitatTypeBedekking

HabitatTypeBedekking
 Definitie:Beschrijft het habitatvlak met informatie over habitattype, bedekking en kwaliteit.
 
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: habitatTypeSchema

 Type:HabitatTypeSchema
 Definitie:Het gebruikte schema voor het definiëren van de habitattypen
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/habitatTypeSchema/EUNIS
 Multipliciteit:1

Attribuut: habitatType

 Type:HabitatTypeCode
 Definitie:Code van het habitattype uit een van de standaardschema's.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/habitatType/HabitattypeNL/H3210
 Multipliciteit:1

Attribuut: bedekkingsPercentage

 Type:Integer
 Definitie:Percentage van de bedekking van het desbetreffende habitattype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 10
 Multipliciteit:1

Attribuut: bedekkingsOppervlakte

 Type:Integer
 Definitie:Oppervlakte van de bedekking van het desbetreffende habitattype in m2
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 50
 Multipliciteit:1

Attribuut: opmerking

 Type:CharacterString
 Definitie:Algemene opmerkingen over het habitattypeobject
 Toelichting:Met name bij een beperkte mate van betrouwbaarheid, kan de reden van onbetrouwbaarheid opgegeven worden.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: kwaliteit

 Type:CharacterString
 Definitie:Kwaliteit van de habitattype bepaling
 Toelichting:Bijvoorbeeld, goed of matig of soortenrijk, vergrast of veel exoten aanwezig.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: vegetatieTypeLandelijk

 Type:VegetatieTypeLandelijkCode
 Definitie:Code van het vegetatietype uit de landelijke standaard, toegekend aan het vegetatieobject.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: codes.cvd.nl/vegetatietype/vvn/B219a
 Multipliciteit:0..1

Structuur

Structuur
 Definitie:Een geografisch gebied dat wordt getypeerd door structuurelementen met bijbehorende percentrages volgens een landelijke typologie.
 Subtype van:Terrein
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: structuurType

 Type:StructuurType
 Definitie:Beschrijving van het type structuur en de bijbehorende bedekking.
 Multipliciteit:1..*

Attribuut: geometrie

Attribuut: structuurID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke code van het structuurobject
 Toelichting:NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Association role: sturctuurKarteringPackage

 Type:StructuurKarteringPackage
 Multipliciteit:1

StructuurKarteringPackage

StructuurKarteringPackage
 Definitie:Een structuurkarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over structuur die binnen een door tijd en ruimte afgebakende onderzoeksopdracht worden verzameld. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook structuurkartering wordt genoemd.
 Subtype van:Terrein
 Toelichting:Een structuurkarteringpackage bestaat minimaal uit een structuurkartering.
 Stereotypes:«featureType»

Attribuut: packageNaam

 Type:CharacterString
 Definitie:Naam van de structuurpackage
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageKwaliteit

 Type:Kwaliteitslabel
 Definitie:Kwaliteit van de structuurpackage conform codelijst Kwaliteitslabel
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageToelichting

 Type:CharacterString
 Definitie:Toelichting van de structuurpackage
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageGeometrie

 Type:GM_Surface
 Definitie:Begrenzing van het onderzoeksgebied waar de structuurpackage betrekking op heeft.
 Multipliciteit:0..1

Attribuut: packageID

 Type:NEN3610ID
 Definitie:Unieke identificatie van de structuurpackage
 Toelichting:NL.IMNa.bronhoudercode.lokaalid.
 Multipliciteit:1
 Stereotypes:«identificatie»

Attribuut: beginTijd

 Toelichting:Begindatum van de periode waarop de inventarisatie in het veld betrekking heeft. Is vroegste datum zoals vastgelegd in de featureType Structuur.

Attribuut: EindTijd

 Toelichting:Einddatum van de periode waarop de inventarisatie in het veld betrekking heeft. Is laatste datum zoals vastgelegd in de featureType Structuur.

Attribuut: packageInwinner

 Type:CharacterString
 Definitie:Inwinner van de informatie uit de structuurpackage
 Toelichting:Bijvoorbeeld een groenbureau die de structuurgegevens in het veld heeft ingewonnen.
 Multipliciteit:1

Attribuut: packageBronhouder

 Type:CharacterString
 Definitie:Bronhouder van de structuurpackage
 Toelichting:Bronhouders zijn eindverantwoordelijk voor de informatie die in de structuurpackage is opgenomen
 Multipliciteit:1

StructuurType

StructuurType
 Definitie:Beschrijft het structuurelement met informatie over structuurtype en bedekking.
 Stereotypes:«dataType»

Attribuut: structuurTypeNaam

 Type:StructuurTypeNaam
 Definitie:Naam van de structuurtype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: Veenmossen
 Multipliciteit:1

Attribuut: aantal

 Type:Integer
 Definitie:aantal voorkomende structuurelement van het desbetreffende structuurtype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 10
 Multipliciteit:1

Attribuut: voldoet

 Type:Boolean
 Definitie:voldoet aan structuurelement van het desbetreffende structuurtype?
 Toelichting:Ja of Nee
 Multipliciteit:1

Attribuut: structuurTypeSchema

 Type:StructuurTypeSchema
 Definitie:Het gebruikte schema voor het definiëren van de structuurtypen
 Toelichting:Verwijzing naar het schema is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/structuurSchema/SNL
 Multipliciteit:1

Attribuut: structuurType

 Type:StructuurElementCode
 Definitie:Code van het structuurelement uit een van de standaardschema's.
 Toelichting:Verwijzing naar de code is door middel van een URI, bijvoorbeeld: IMNaIDPackage/structuurType/SNL/VM
 Multipliciteit:1

Attribuut: percentage

 Type:Integer
 Definitie:Percentage van de bedekking van het desbetreffende structuurtype
 Toelichting:Bijvoorbeeld: 10
 Multipliciteit:1

Inhoud uitbreidbare codelijsten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle codelijsten. Per codelijst een opsomming van de codes, de betekenissen van de codes, toelichtingen, de geldigheid en de herkomst.

Algemeen

ProvincieCode

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigdHerkomst
20GroningenGLP NBP 2019 v1.3
21Friesland/FryslânGLP NBP 2019 v1.3
22DrentheGLP NBP 2019 v1.3
23OverijsselGLP NBP 2019 v1.3
24FlevolandGLP NBP 2019 v1.3
25GelderlandGLP NBP 2019 v1.3
26UtrechtGLP NBP 2019 v1.3
27Noord-HollandGLP NBP 2019 v1.3
28Zuid-HollandGLP NBP 2019 v1.3
29ZeelandGLP NBP 2019 v1.3
30Noord-BrabantGLP NBP 2019 v1.3
31LimburgGLP NBP 2019 v1.3

Natuurbeheer

BeheerFunctie

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigdHerkomst
F01.11Creёren fourageergebied1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F01.12Optimaliseren fourageer-, en broed- en opgroeimogelijkheden1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F01.13Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F01.14Verschralen1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F01.15Creёren nat biotoop1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F02.11Waterberging1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F02.13Vernatting1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F02.14Water vasthouden1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
F02.15Verbeteren chemische waterkwaliteit1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F02.16Verbeteren ecologische waterkwaliteit1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F03.11Vastleggen CO2 1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F03.12Reduceren broeikasgassen 1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F03.13Vernatten 1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F03.14Opvangen waterpieken en droogte 1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F03.15Omgaan met verzilting 1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
F02.12Verbeteren waterkwaliteit1-1-201831-12-2022GLP NBP 2019 v1.3

BeheerType

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigdHerkomst
A11.01Weidevogelgrasland in open landschap1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A11.02Weidevogelland met riet of opgaande begroeiing1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A11.03Open grasland voor overwinterende vogels1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A12.01Open akkerland voor broedende akkervogels1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A12.02Open akkerland voor overwinterende akkervogels1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A12.03Akkerland met hamsters1-1-2016GLP NBP 2019 v1.3
A13.01Bomenrij en singel1-1-201631-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
A13.02Struweel en ruigte1-1-201631-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
A14.01Watergang1-1-201631-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
A14.02Poel1-1-201631-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
A15.01Bomenrij en singel1-1-2023GLP NBP 2023
A15.02Struweel en ruigte1-1-2023GLP NBP 2023
A15.03Watergang1-1-2023GLP NBP 2023
A15.04Poel1-1-2023GLP NBP 2023
L01.01Poel en klein historisch water1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.02Houtwal en houtsingel1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.03Elzensingel1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.05Knip-of scheerheg1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.06Struweelhaag1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.07Laan1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.08Knotboom1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.09Hoogstamboomgaard1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L01.16Bossingel1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L02.01Fortterrein1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L02.02Historisch bouwwerk en erf1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L02.03Historische tuin1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
L03.01Aardwerk en groeve1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N00.01Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N00.02Omvorming - kwaliteitsimpuls1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N01.01Zee en wad1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N01.02Duin-en kwelderlandschap1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N01.03Rivier-en moeraslandschap1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N01.04Zand-en kalklandschap1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N02.01Rivier1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N03.01Beek en bron1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.01Kranswierwater1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.02Zoete plas1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.03Brak water1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.04Afgesloten zeearm1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N05.02Gemaaid rietland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N05.03Veenmoeras1-1-2021GLP NBP 2019 v1.3
N05.04Dynamisch Moeras1-1-2021GLP NBP 2019 v1.3
N06.01Veenmosrietland en moerasheide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.02Trilveen1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.03Hoogveen1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.04Vochtige heide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.05Zwakgebufferd ven1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.06Zuur ven of hoogveenven1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N07.01Droge heide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N07.02Zandverstuiving1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.01Strand en embryonaal duin1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.02Open duin1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.03Vochtige duinvallei1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.04Duinheide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N09.01Schor of kwelder1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N10.01Nat schraalland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N10.02Vochtig hooiland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N11.01Droog schraalland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.01Bloemdijk1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.02Kruiden-en faunarijk grasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.03Glanshaverhooiland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.04Zilt-en overstromingsgrasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.05Kruiden-en faunarijke akker1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.06Ruigteveld1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N13.01Vochtig weidevogelgrasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N13.02Wintergastenweide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.01Rivier-en beekbegeleidend bos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.02Hoog-en laagveenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.03Haagbeuken-en essenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N15.01Duinbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N15.02Dennen-, eiken-, en beukenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N16.03Droog bos met productie1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
N16.04Vochtig bos met productie1-1-2018GLP NBP 2019 v1.3
N17.02Droog hakhout1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.03Park-en stinzenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.04Eendenkooi1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.05Wilgengriend1-1-2017GLP NBP 2019 v1.3
N17.06Vochtig en hellinghakhout1-1-2017GLP NBP 2019 v1.3
W01.01Agrarisch waterbeheergebied1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

BeheerTypeLandschap

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigdHerkomst
L01.01Poel en klein historisch waterGLP NBP 2019 v1.3
L01.02Houtwal en houtsingelGLP NBP 2019 v1.3
L01.03ElzensingelGLP NBP 2019 v1.3
L01.05Knip-of scheerhegGLP NBP 2019 v1.3
L01.06StruweelhaagGLP NBP 2019 v1.3
L01.07LaanGLP NBP 2019 v1.3
L01.08KnotboomGLP NBP 2019 v1.3
L01.09HoogstamboomgaardGLP NBP 2019 v1.3
L01.16BossingelGLP NBP 2019 v1.3
L02.01FortterreinGLP NBP 2019 v1.3
L02.02Historisch bouwwerk en erfGLP NBP 2019 v1.3
L02.03Historische tuinGLP NBP 2019 v1.3
L03.01Aardwerk en groeveGLP NBP 2019 v1.3

BeheerTypeNatuur

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigdHerkomst
N02.01RivierGLP NBP 2019 v1.3
N03.01Beek en bronGLP NBP 2019 v1.3
N04.01KranswierwaterGLP NBP 2019 v1.3
N04.02Zoete plasGLP NBP 2019 v1.3
N04.03Brak waterGLP NBP 2019 v1.3
N04.04Afgesloten zeearmGLP NBP 2019 v1.3
N05.01MoerasGLP NBP 2019 v1.3
N05.02Gemaaid rietlandGLP NBP 2019 v1.3
N05.03VeenmoerasGLP NBP 2019 v1.3
N05.04Dynamisch MoerasGLP NBP 2019 v1.3
N06.01Veenmosrietland en moerasheideGLP NBP 2019 v1.3
N06.02TrilveenGLP NBP 2019 v1.3
N06.03HoogveenGLP NBP 2019 v1.3
N06.04Vochtige heideGLP NBP 2019 v1.3
N06.05Zwakgebufferd venGLP NBP 2019 v1.3
N06.06Zuur ven of hoogveenvenGLP NBP 2019 v1.3
N07.01Droge heideGLP NBP 2019 v1.3
N07.02ZandverstuivingGLP NBP 2019 v1.3
N08.01Strand en embryonaal duinGLP NBP 2019 v1.3
N08.02Open duinGLP NBP 2019 v1.3
N08.03Vochtige duinvalleiGLP NBP 2019 v1.3
N08.04DuinheideGLP NBP 2019 v1.3
N09.01Schor of kwelderGLP NBP 2019 v1.3
N10.01Nat schraallandGLP NBP 2019 v1.3
N10.02Vochtig hooilandGLP NBP 2019 v1.3
N11.01Droog schraallandGLP NBP 2019 v1.3
N12.01BloemdijkGLP NBP 2019 v1.3
N12.02Kruiden-en faunarijk graslandGLP NBP 2019 v1.3
N12.03GlanshaverhooilandGLP NBP 2019 v1.3
N12.04Zilt-en overstromingsgraslandGLP NBP 2019 v1.3
N12.05Kruiden-en faunarijke akkerGLP NBP 2019 v1.3
N12.06RuigteveldGLP NBP 2019 v1.3
N13.01Vochtig weidevogelgraslandGLP NBP 2019 v1.3
N13.02WintergastenweideGLP NBP 2019 v1.3
N14.01Rivier-en beekbegeleidend bosGLP NBP 2019 v1.3
N14.02Hoog-en laagveenbosGLP NBP 2019 v1.3
N14.03Haagbeuken-en essenbosGLP NBP 2019 v1.3
N15.01DuinbosGLP NBP 2019 v1.3
N15.02Dennen-, eiken-, en beukenbosGLP NBP 2019 v1.3
N16.03Droog bos met productieGLP NBP 2019 v1.3
N16.04Vochtig bos met productieGLP NBP 2019 v1.3
N17.01Vochtig hakhout en middenbosGLP NBP 2019 v1.3
N17.02Droog hakhoutGLP NBP 2019 v1.3
N17.03Park-en stinzenbosGLP NBP 2019 v1.3
N17.04EendenkooiGLP NBP 2019 v1.3
N17.05WilgengriendGLP NBP 2019 v1.3

BeheerTypeNatuurAmbitie

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
N02.01Rivier1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N03.01Beek en bron1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.01Kranswierwater1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.02Zoete plas1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.03Brak water1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N04.04Afgesloten zeearm1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N05.01Moeras1-1-201131-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
N05.02Gemaaid rietland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N05.03Veenmoeras1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N05.04Dynamisch Moeras1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.01Veenmosrietland en moerasheide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.02Trilveen1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.03Hoogveen1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.04Vochtige heide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.05Zwakgebufferd ven1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N06.06Zuur ven of hoogveenven1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N07.01Droge heide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N07.02Zandverstuiving1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.01Strand en embryonaal duin1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.02Open duin1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.03Vochtige duinvallei1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N08.04Duinheide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N09.01Schor of kwelder1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N10.01Nat schraalland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N10.02Vochtig hooiland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N11.01Droog schraalland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.01Bloemdijk1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.02Kruiden-en faunarijk grasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.03Glanshaverhooiland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.04Zilt-en overstromingsgrasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.05Kruiden-en faunarijke akker1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N12.06Ruigteveld1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N13.01Vochtig weidevogelgrasland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N13.02Wintergastenweide1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.01Rivier-en beekbegeleidend bos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.02Hoog-en laagveenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N14.03Haagbeuken-en essenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N15.01Duinbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N15.02Dennen-, eiken-, en beukenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N16.03Droog bos met productie1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N16.04Vochtig bos met productie1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.01Vochtig hakhout en middenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.02Droog hakhout1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.03Park-en stinzenbos1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.04Eendenkooi1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.05Wilgengriend1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
N17.06Vochtig en hellinghakhout1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

BijzonderGebiedCode

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
B2Vaarland1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
B3Gescheperde Schaapskuddes1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

DeelGebiedNaam

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
DG3Achterhoek2022-01-01
DG7Rivierenland22022-01-01
DG8Veluwe2022-01-01
DG10Akkerranden2022-01-01
DG11Duurzaam bodembeheer2022-01-01
DG12Landschap2022-01-01
DG13Natuurvriendelijk beheren2022-01-01
DG14Purperreiger2022-01-01
DG16Soortenrijke akkers2022-01-01
DG18Waterberging2022-01-01
DG20Weidevogelrandzone2022-01-01
DG21Zwarte Stern2022-01-01
DG60Weidevogels in open grasland2022-01-01
DG61Hamster in open akker2022-01-01
DG62Overwinterende akkervogels in open akker2022-01-01
DG63Broedende akkervogels in open akker2022-01-01
DG64Kraanvogel in open akker2022-01-01
DG65Doelsoorten in een mozaïek in dooradering2022-01-01
DG66Donker pimpernelblauwtje in dooradering2022-01-01
DG67Vermindering uitspoeling naar natuurgebieden2022-01-01
DG68Vermindering afstroming naar natuurgebieden2022-01-01
DG69Vermindering verdroging van natuurgebieden2022-01-01
DG70Vermindering uitspoeling en afstroming naar waterlopen2022-01-01
DG71Vermindering verdroging van beekdalen2022-01-01
DG72Erosiebeperking op steile hellingen2022-01-01
DG73Brede klimaatdoelen2022-01-01
DG74Volvelds botanisch grasland2023-01-01
DG75Botanische graslandranden2023-01-01
DG76Weidevogelkerngebied aanvalsplan grutto2023-01-01
DG77Overig weidevogelkerngebied2023-01-01
DG78Brabantse Wal & Baronie2023-01-01
DG79De Peel2023-01-01
DG80Land van Altena2023-01-01
DG81Maasheggen2023-01-01
DG82Maaskant Oost2023-01-01
DG83Maaskant West2023-01-01
DG84Meijerij en Kempen2023-01-01
DG85Zeekleigebied2023-01-01
DG3Achterhoek2022-01-01
DG7Rivierenland22022-01-01
DG8Veluwe2022-01-01
DG10Akkerranden2022-01-01
DG11Duurzaam bodembeheer2022-01-01
DG12Landschap2022-01-01
DG13Natuurvriendelijk beheren2022-01-01
DG14Purperreiger2022-01-01
DG16Soortenrijke akkers2022-01-01
DG18Waterberging2022-01-01
DG20Weidevogelrandzone2022-01-01
DG21Zwarte Stern2022-01-01
DG60Weidevogels in open grasland2022-01-01
DG61Hamster in open akker2022-01-01
DG62Overwinterende akkervogels in open akker2022-01-01

NatuurType

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
A11Open grasland1-1-2023domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
A12Open akkerland1-1-2023domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
A13Droge dooradering1-1-2016domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
A14Natte dooradering1-1-2016domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
A15Dooradering1-1-2023Aanpassingen NSP 2022
L01Groenblauwe landschapselementen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
L02Historische gebouwen en omgeving1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
L03Aardwerken1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
L04Recreatieve landschapselementen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
V00Nog om te vormen naar natuur1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
G01Grootschalige dynamische natuur1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N02Rivieren1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N03Beken en bronnen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N04Stilstaande wateren1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N05Moerassen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N06Voedselarme venen en vochtige heiden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N07Droge heiden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N08Open duinen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N09Schorren of kwelders1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N10Vochtige schraalgraslanden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N11Droge schraalgraslanden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N12Rijke graslanden en akkers1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N13Vogelgraslanden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N14Vochtige bossen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N15Droge bossen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N16Bossen met productiefunctie1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
N17Cultuurhistorische bossen1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
W01Waterbeheergebieden1-1-2011domeinen v0.31 vrn.xlsx (Roger)
K01Klimaatbeheergebieden1-1-2022Aanpassingen NSP 2022

Openstellingsbijdrage

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
0Geen openstellingsbijdrage1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
1Voorzieningenbijdrage1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
2Toezichtbijdrage1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
3Voorzieningenbijdrage + Toezichtbijdrage1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

PlanStatus

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
1Concept1-1-201131-12-2022GLP NBP 2019 v1.3
2Vastgesteld ontwerp1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
3Vastgesteld definitief1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

StatusAanvraagSubsidie

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
Aangevraagd 1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
Beschikt 1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
Vastgesteld 1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2

StatusEHS

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
0Buiten EHS1-1-2022IMNa v6.0
1EHS Planologisch beschermd1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3
2EHS Planologisch beschermd Grote wateren1-1-2011GLP NBP 2019 v1.3

TypeRegeling

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
SVNL-N 2016 Provinciaal1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
SNL-N Provinciaal1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
SKNL Provinciaal1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
TRPN Landelijk1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
GroenBlauwe Diensten Provinciaal1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
Regeling Experimenten Landelijk1-7-2020GLP Beschikkingenkaart versie 1.2
10SN/PSNLandelijk1-1-2022GLP Beschikkingenkaart versie 1.8
11Versneld natuurherstel Natura2000Landelijk1-1-2022GLP Beschikkingenkaart versie 1.8

Natuurkwaliteit

AfwijkendKwalificerendKenmerkFloraEnFauna

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
Massaal voorkomen kievietsbloem/harlekijn22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Hamsterakkers22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
>60 broedparen per 100 ha22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
45-60 broedparen per 100 ha22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
35-45 broedparen per 100 ha22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Eendenkooi relict22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Eendenkooi achterstallig onderhoud22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Eendenkooi gaaf22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0

KwaliteitsScore

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
Hoog22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Midden22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Laag22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Niet beoordeeld22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0

MonitoringsActiviteitType

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
CodeCode van het activiteitstype 22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
OmschrijvingOmschrijving van het activiteitstype 22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0

StatusDossier

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
In behandelingDossier is geopend, maar nog niet afgerond 22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
AfgerondBeoordelaar heeft kwaliteit bepaald. Dossier is beschikbaar voor gebruik 22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
OngeldigGegevens uit dossier mogen niet meer gebruikt worden. 22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0

TypeBeoordeling

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
Formeel22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0
Informeel22-10-2015IMNa objectencatalogus v5.2 NK1.0

Natuurontwikkeling

StatusNatuur

CodeBetekenisToelichtingDatum ingangDatum beëindigingherkomst
1Natuur met SNL-subsidie (of voorlopers hiervan)Grond wordt beheerd door eindbeheerder op basis van een beheercontract onder SNL of een voorloper van SNL.1-1-2011GLP VRN v7.0
2Natuur zonder SNL-subsidieBijvoorbeeld Natuurschoonwet (NSW), waterleidingmaatschappijen, defensie, TBO's, RWS, gemeentes, natuureigenaren die entree heffen, particulieren die hun gebied niet openstellen. Hieronder vallen ook de natuurgebieden waar geen beheer plaatsvindt.1-1-2011GLP VRN v7.0

Bijlage 1 Afkortingen

AfkortingWoord/woordgroepToelichting
GLPGegevensleveringsprotocolHet gegevensleveringsprotocol beschrijft de voorwaarden voor de gegevenslevering tussen leverancier en ontvanger/aanvrager.
IMNaInformatiemodel NatuurHet informatiemodel natuur richt zich op de uniforme uitwisseling van ruimtelijke informatie tussen organisaties in de Digitale Keten Natuur.
Natura2000Netwerk van beschermde natuurgebiedenHet Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.
NDFFNationale databank Flora en FaunaDe NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten
NENNederlandse NormNEN ondersteunt en beheert (ruim 34.000 normen) in Nederland het normalisatieproces.
NNNNatuurnetwerk NederlandHet Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.
OMGObject Management GroupDe Object Management Group is een in 1989 opgericht consortium, dat zich richt op de ontwikkeling van Standaarden voor applicatie-onafhankelijke gedistribueerde object georiënteerd systemen.
SNLSubsidiestelsel Natuur- en LandschapsbeheerSubsidieregeling voor subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.
UMLUnified Modelling LanguageUML is een modelmatige taal die is ontworpen om object-georiënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken
URIUniform resource identifierEen internet-protocolelement. Het is een unieke benaming van een "bron", een stuk informatie, data of dergelijke.
VRNVoortgangsrapportages NatuurHet jaarlijkse rapport dat beschrijft staat hoe het met de natuur in Nederland is gesteld t.o.v. de doelen die met het Rijk en de provincies zijn afgesproken.
VVNVegetatie van NederlandDe catalogus van gewassen en plantsoorten in Nederland

Bijlage 2 Kleurlegenda BeheerGebied

Voor de beheergebieden is een kleurlegenda opgesteld:

Een SLD-bestand met de kleurwaardes is te downloaden via de IMNa webpagina.